19 Ekim Do?uma Haz?rl?k E?itimi

Sezaryenin en önemli nedenlerinden biri bilgisizliktir. Ço?u anne, baba aday? do?umla ilgili zor ve korkutucu bilgisi hariç ya saçma sapan ya da yanl?? ?eyler bilirler. Sonra do?um ba?lar, bir?eyler olur ve sonunda bir bakm??lar ameliyathanedeler…

Malesef Türkiye’nin ac? bir gerçe?idir bu… Normal diye gidersin, ameliyat olur ç?kars?n! Hastane ko?ullar?nda hakk?n? savunman gerekti?ini bilemezsin. Sana ve bebe?ine yap?lan her?eyin gerçekten gerekli oldu?unu san?rs?n… Do?umdan korkars?n çünkü yanl?? bilgiler ve korkunç hikayelerle bilinçalt?n y?kanm??. Hastanede sana yard?mc? olacaklar?n? san?rs?n… Epiduralin mecbur oldu?unu, bebe?ini do?urmak için doktorun medikal bir?eyler yapmas?n?n zorunlu oldu?unu dü?ünürsün…

19 Ekim Pazar günü düzenledi?im Do?uma Haz?rl?k E?itimine gel ve tüm negatif dü?üncelerinin yerine pozitifleri koy! Bebe?inin do?umunu korku ve endi?eye de?il, merak, mutluluk ve heyecanla bekle! E?ini zorla getirsen de tüm babalar e?itim bitti?inde iyi ki gelmi?im, me?er hiçbir?ey bilmiyormu?um diyor.

Do?uma haz?rl?k e?itimini düzenli olarak her ay tekrarl?yorum ve bu e?itimde; Do?umun fizyolojisi ile ilgili ö?renmen gereken kadar bilgiyi, do?umun annenin bedeninde insan? büyüleyen ilerleyi?ini, baba adaylar?n?n ya da di?er destekçilerin annelere destek olurken neler yapmalar? gerekti?ini, nas?l konu?acaklar?na kadar anlat?yorum. Masajlar, nefesler, a?r?yla ba?etme teknikleri, do?umda kullan?lan anneyi rahatlatan aktif pozisyonlar, ?k?nma tekniklerini çal???yoruz. Do?um tercihlerinizi haz?rlayabilmeniz için do?umda uygulanan müdahaleleri ö?reniyoruz. Sezaryen olman?z gerekirse neler ya?anacak, anne bebek dostu sezaryen nedir? Ten tene temas TTT nedir, neden önemlidir? Bebe?in göbek kordonu geç kesilince nas?l bir yarar sa?lan?r? Epidural, suni sanc?, epizyotomi her zaman gerekli mi?

Bir kad?n?n do?urabileceklerinden için nelere ihtiyac? var? Neleri bilmesi gerekiyor?

E?er sende do?umuna sahip ç?kmak istersen 19 Ekim Pazar e?itime beklerim…

 

Do?uma haz?rl?k e?itimi

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.