93660867219952896_k7G7fKiB_c

Do?um Korkular?m?z

Gözlerinizi kapat?n ve do?um yapaca??n?z günü dü?ünün. Neredesiniz, yan?n?zda kim yada kimler var, nas?l bir ortamdas?n?z, do?uran sizi nas?l hayal ediyorsunuz ?  Ço?umuzun ba?kalar?na bile anlatamad???m?z ya da fark?nda olmad???m?z, üzerini örttü?ümüz, görmezden geldi?imiz korkular?m?z var. Do?um yapmakta hamile bir...

Do?al Sezaryen

Herhangi bir nedenden dolay? sezaryen olmak zorunda kal?rsan?z hemen korkuya, üzüntüye kap?lmay?n. Hala bebe?inizin dünyaya yumu?ak bir ini? yapmas?n? sa?layabilirsiniz. ??te örne?i… Yukar?daki videoda anne-bebek odakl?,do?al sezaryen yöntemini benimsemi? bir klinikte yap?lan sezaryen ameliyat sürecini izleyebilirsiniz. Neden bizim doktorlar?m?zda ayn?...