images-2-

Spontan Ik?nma-Yönlendirilmi? Ik?nma

Ik?nma ço?u annenin,bebeklerini dünyaya getirirken zorland??? bir süreç.Bazen saatler süren aç?lma sürecinin sonunda do?umhaneye giden anneler,?k?namad?klar? için sezaryen olmak zorunda kal?yorlar.Asl?nda ?k?namamak gibi bir?ey sözkonusu de?il.Kad?n bedeni nas?l ?k?naca??n? gayet iyi biliyor.E?er ?k?nmada sorun ya?an?yorsa,anne muhakkak bir?eylerden rahats?z olmu?,birilerinin do?um...

Yürüyün,Hareket Edin,Pozisyon De?i?tirin

Do?um sürecinizde hareketli olman?z,yürümeniz hem do?umun h?zlanmas?n?,bebe?in daha çabuk a?a??ya inmesini,hem de do?um sanc?s?yla daha kolay ba? etmenizi sa?lar.Yap?lan ara?t?rmalar sürekli yata?a ba?l? olan annelerin,do?um sanc?lar?n? çok daha fazla hissetti?ini göstermektedir.En önemli nokta içgüdülerinizi takip edip,bedeninizin,nefesinizin fark?nda olmak.Sanc? s?ras?nda bedeninizi...