tn_wm11

Do?um sanc?s?yla ba? etmenin yollar?

Do?um sanc?lar?n?zla daha kolay ba?etmek istiyorsan?z, bu yaz?y? okuman?z? tavsiye ederim. Önce do?um sürecinde yan?n?zda kimin yada kimlerin olaca??n? belirleyin. Daha sonra,sanc?lar s?ras?nda bedeniniz ve zihninizle neler yapabilece?inizi… Doktorunuzdan çok kendinize inan?n,güvenin,çok güçlüsünüz, bedeniniz ve bebe?iniz aylard?r mutlu sona haz?rlan?yorlar. Unutmay?n yüzy?llard?r...
images-1-1

Do?um Yapma Korkusu

Bilinçalt?n?n derinliklerinde bulunan do?um yapmak korkusu, ya?an?lan çevrenin etkileriyle,hikayeleriyle beslenen psikolojik bir rahats?zl?kt?r. Ya?an?lan ülkenin sosyal ve kültürel yap?s?, anneden k?z?na geçen do?um yapma korkusu tokofobiyi nesilden nesile ta??r. “Tokos” Yunancada do?um demekmi?. Fobiyi zaten biliyoruz, tokofobi ad? oralardan geliyormu?....
54398085_bdf911c30d

Do?umda Pilates Topu

Eminim ço?unuz baz? annelerin do?umlar?nda kocaman bir pilates topu kulland?klar?n? duymu?sunuzdur. Peki ne i?e yar?yor, neden kullan?l?yor biliyor muyuz? K?saca bahsedeyim; Birinci evrede yani serviks (rahim a?z?) aç?l?rken hareketli olman?n önemini daha önce anlatm??t?m. Biz yerçekimini kullanabilece?imiz hareketler yapt???m?zda bebe?imizin...