childbirth

Do?um A?amalar? ve Bu Süreçte Anneye Nas?l Destek Olaca??z?

Çocuk do?urmak çok özel ve benzersiz bir deneyimdir ve her annenin do?um süreci kendine özeldir.Do?umun nas?l ilerleyece?ini tahmin etmeninde bir yolu yoktur.Ancak do?um sürecinin a?amalar?n? genel olarak bilmek,ya?ayaca??n?z do?um deneyimi s?ras?nda size rehberlik eder.Do?um genellikle üç a?amadan gerçekle?ir.B?R?NC? A?AMA (Aç?lma süreci,birkaç...
images-2-

Spontan Ik?nma-Yönlendirilmi? Ik?nma

Ik?nma ço?u annenin,bebeklerini dünyaya getirirken zorland??? bir süreç.Bazen saatler süren aç?lma sürecinin sonunda do?umhaneye giden anneler,?k?namad?klar? için sezaryen olmak zorunda kal?yorlar.Asl?nda ?k?namamak gibi bir?ey sözkonusu de?il.Kad?n bedeni nas?l ?k?naca??n? gayet iyi biliyor.E?er ?k?nmada sorun ya?an?yorsa,anne muhakkak bir?eylerden rahats?z olmu?,birilerinin do?um...
images

Kad?nlar Uyan?n!

Hamile bir kad?n?n,ülkemizde do?al do?um gerçekle?tirebilmesi için neleri bilmesi gerekir ya da bilmesi gereken bir?eyler var m?d?r?Bu i?ler eskiden nas?l olurdu?Anneannem do?uma haz?rl?k e?itimimi alm???Ne gerek var do?uma haz?rlanmama?Bebe?im do?du?unda,hastanede onu neler bekler?Do?um dalgalar?yla nas?l ba?a ç?kabilirim?Hamileyken spor yapabilir miyim?Eskiden...
dogru_nefes_almak

Do?umda Nefes

Nefes,vücudumuzun en önemli ihtiyac?… Nefes,dünyaya giri? kap?m?z… Nefes,Tanr?n?n bize üfledi?i ruhu… Nefes,duygular?m?z? farketmeden ifademiz… Nefes,bedenimizle en önemli ba?lant?m?z… Nefes,kan?tlanm?? ?ifa… Ve nefes,hepimize sunulmu? en büyük nimetlerden biri,yan?ba??m?zda… Farkedersek… Gelelim nefesimizi do?umda nas?l kullanaca??m?za;Hani hep diyorumya,do?umda bedenimiz yapmas? gerekenleri zaten otomatik...