10 ad?mda normal do?um-2

Sizin için yazd???m normal do?umu kolayla?t?racak ipuçlar? yaz?ma devam ediyorum. Listemizin ilk be? önerisi BURADAYDI. 6- Zinde kal?n, de?i?en bedeninizi sevin! Hamilelik sürecinde de?i?en bedeniniz, bazen rahats?z ve mutsuz hissettirebilir. Unutmay?n bu de?i?imler geçicidir. Al?nan kilolar, vücudunuzda olu?an ödem, do?um sonras? kolayl?kla...

Do?al do?umdan korkmay?n

Birlikte çal??t???m annelerin ço?u üniversite mezunu, kariyer sahibi, pek çok konuda bilgi sahibi güçlü kad?nlar ama i? hamilelik ve özellikle do?um konusuna gelince küçük bir k?z çocu?una dönü?üveriyorlar. Bu konudaki yanl?? bilgileri veya bilgisizlikleri, etraftan kulaklar?na f?s?ldanan hikayelerle güçlenip kalplerine,...

Doula kimdir?

Do?um, normal ?artlarda kendili?inden ba?layan, ilerleyen ve dalgalar halinde bebe?inizi size yakla?t?ran bir yolculuktur. Anne kaptan, yolcu bebek ve mürettebat baba, doktor, hem?ireler, ebe, annenin yan?nda olmas?n? tercih etti?i birisi ve do?um destekçisidir. Bu yolculukta annenin yapmas? gereken en önemli...