images-1-1

Do?um Yapma Korkusu

Bilinçalt?n?n derinliklerinde bulunan do?um yapmak korkusu, ya?an?lan çevrenin etkileriyle,hikayeleriyle beslenen psikolojik bir rahats?zl?kt?r. Ya?an?lan ülkenin sosyal ve kültürel yap?s?, anneden k?z?na geçen do?um yapma korkusu tokofobiyi nesilden nesile ta??r. “Tokos” Yunancada do?um demekmi?. Fobiyi zaten biliyoruz, tokofobi ad? oralardan geliyormu?....
dogru_nefes_almak

Do?umda Nefes

Nefes,vücudumuzun en önemli ihtiyac?… Nefes,dünyaya giri? kap?m?z… Nefes,Tanr?n?n bize üfledi?i ruhu… Nefes,duygular?m?z? farketmeden ifademiz… Nefes,bedenimizle en önemli ba?lant?m?z… Nefes,kan?tlanm?? ?ifa… Ve nefes,hepimize sunulmu? en büyük nimetlerden biri,yan?ba??m?zda… Farkedersek… Gelelim nefesimizi do?umda nas?l kullanaca??m?za;Hani hep diyorumya,do?umda bedenimiz yapmas? gerekenleri zaten otomatik...