93660867219952896_k7G7fKiB_c

Do?um Korkular?m?z

Gözlerinizi kapat?n ve do?um yapaca??n?z günü dü?ünün. Neredesiniz, yan?n?zda kim yada kimler var, nas?l bir ortamdas?n?z, do?uran sizi nas?l hayal ediyorsunuz ?  Ço?umuzun ba?kalar?na bile anlatamad???m?z ya da fark?nda olmad???m?z, üzerini örttü?ümüz, görmezden geldi?imiz korkular?m?z var. Do?um yapmakta hamile bir...
images-2-

Spontan Ik?nma-Yönlendirilmi? Ik?nma

Ik?nma ço?u annenin,bebeklerini dünyaya getirirken zorland??? bir süreç.Bazen saatler süren aç?lma sürecinin sonunda do?umhaneye giden anneler,?k?namad?klar? için sezaryen olmak zorunda kal?yorlar.Asl?nda ?k?namamak gibi bir?ey sözkonusu de?il.Kad?n bedeni nas?l ?k?naca??n? gayet iyi biliyor.E?er ?k?nmada sorun ya?an?yorsa,anne muhakkak bir?eylerden rahats?z olmu?,birilerinin do?um...