images

Son Gözdemiz Epidural

Siz doktorunuza bebe?inizi normal yollarla dünyaya getirmek istedi?inizi söyledi?inizde çok yüksek ihtimalle, “Tabi ki epidural kullanacaks?n dimi?”, “Böyle bir teknoloji varken bunu kullanmamak aptall?k olur. “Sen kateteri takt?r da nas?l olsa epidural al?caks?n” ya da do?umuna kat?laca??m bir annenin doktorundan...
images-2-

Spontan Ik?nma-Yönlendirilmi? Ik?nma

Ik?nma ço?u annenin,bebeklerini dünyaya getirirken zorland??? bir süreç.Bazen saatler süren aç?lma sürecinin sonunda do?umhaneye giden anneler,?k?namad?klar? için sezaryen olmak zorunda kal?yorlar.Asl?nda ?k?namamak gibi bir?ey sözkonusu de?il.Kad?n bedeni nas?l ?k?naca??n? gayet iyi biliyor.E?er ?k?nmada sorun ya?an?yorsa,anne muhakkak bir?eylerden rahats?z olmu?,birilerinin do?um...
imagesCAADU079

Do?urmak Bu Kadar m? Zor?

Yüzy?llard?r do?uruyoruz,do?uyoruz.?imdi neden bu i? bu kadar zor,bu kadar korkutucu oldu?Sistem bizi esir ald?,parma??nda oynat?r duruma dü?ürdü.Kad?nl???m?z,do?urganl???m?z sanki biz do?urmay? beceremiyormu?uz gibi neredeyse elimizden al?nd?. Doktorlar?n i?ine sezaryen geliyor,özel hastaneler annelere en güvenli do?umun sezaryen oldu?unu yay?yor,zaten herkes korkuyor.Sonuç y?llard?r...