Tekme Tokat Cumhuriyeti

“….. Felaketi duyduktan sonra olu?turulan kriz masas?na yard?m etmek için müracat ettim, beni so?uk hava deposuna yollad?lar. Orada benim gibi gönüllü ve Sa?l?k Bakanl???’ndan resmi görevli insanlar vard?. Ba?l?ca i?imiz ölen i?çilerin kay?tlar?n? tutmakt?. Ölen insanlar ambulanslarla buraya getiriliyor, arkada?lar?m?z...

Kalbim uyan?k

Yürüyorum, ?l?k rüzgar esiyor. Güne? ?s?t?yor ama ac?tm?yor. Kocaman a?açlar?n yan?ndan geçiyorum. Gözüm hep en büyük gövdeli olana tak?l?yor. Köklerinin topra?a nas?l da doland???n?, ne kadar derinlere ula?t???n? dü?ünüyorum. A?ac? bir bütün olarak hayal etmeye çal???yorum. Her ?eye ra?men “Ben...
indir

?çimden Geldi

Sonsuz bir karanl???n içinden do?dum.I???? gördüm, korktum.A?lad?m.Zamanla ???kta ya?amay? ögrendim.Karanl??? gördüm, korktum.Gün geldi sonsuz karanl??a u?urladim sevdiklerimi. ..A?lad?m.Ya?amay? ögrendim.Dogumun, hayat?n bitmeye ba?lad??? an oldugunu;aradaki bölümün, ölümden çal?nan zamanlar oldugunuögrendim.Zaman? ögrendim.Yar??t?m onunla…Zamanla yar???lmayacag?n?,zamanla bar???laca??n?, zamanla ögrendim…Insan? ögrendim.Sonra insanlar?n içinde iyiler ve...
nb-hgc

?çimden Geldi

Öfkelenince neden ba??r?r?z?Hintli bir ermi? ö?rencileri ile gezinirken Ganj nehri kenar?nda birbirlerine öfke içinde ba??ran bir aile görmü?. Ö?rencilerine dönüp “insanlar neden birbirlerine öfke ile ba??r?rlar?” diye sormu?. Ö?rencilerden biri “çünkü sükûnetimizi kaybederiz” deyince ermi? “ama öfkelendi?imiz insan yan? ba??m?zdayken...