imagesCAADU079

Do?urmak Bu Kadar m? Zor?

Yüzy?llard?r do?uruyoruz,do?uyoruz.?imdi neden bu i? bu kadar zor,bu kadar korkutucu oldu?Sistem bizi esir ald?,parma??nda oynat?r duruma dü?ürdü.Kad?nl???m?z,do?urganl???m?z sanki biz do?urmay? beceremiyormu?uz gibi neredeyse elimizden al?nd?. Doktorlar?n i?ine sezaryen geliyor,özel hastaneler annelere en güvenli do?umun sezaryen oldu?unu yay?yor,zaten herkes korkuyor.Sonuç y?llard?r...
dogru_nefes_almak

Do?umda Nefes

Nefes,vücudumuzun en önemli ihtiyac?… Nefes,dünyaya giri? kap?m?z… Nefes,Tanr?n?n bize üfledi?i ruhu… Nefes,duygular?m?z? farketmeden ifademiz… Nefes,bedenimizle en önemli ba?lant?m?z… Nefes,kan?tlanm?? ?ifa… Ve nefes,hepimize sunulmu? en büyük nimetlerden biri,yan?ba??m?zda… Farkedersek… Gelelim nefesimizi do?umda nas?l kullanaca??m?za;Hani hep diyorumya,do?umda bedenimiz yapmas? gerekenleri zaten otomatik...
imagesCAV70MXZ

Do?umda Hormonlar-Endorfin

Beta-endorfin,beynimizin do?um s?ras?nda salg?lad???,me?hur hormon kokteyline kat?lan,pek bir sevdi?imiz do?al a?r? kesicimiz,moral düzelticimizdir. Vücudumuzda oksitosun hormonu yükselip do?um dalgalar?m?z artt?kça,beynimiz bu dalgalar? daha kolay kar??lamam?z için beta-endorfin hormonunu salg?lar.Tabii bu hormonlar?n salg?lanmas? için,anne adaylar?na gerekli ortam? ve do?um mahremiyetini sa?lamak gerekir.Bu mahremiyet...