tn_wm11

Do?um sanc?s?yla ba? etmenin yollar?

Do?um sanc?lar?n?zla daha kolay ba?etmek istiyorsan?z, bu yaz?y? okuman?z? tavsiye ederim. Önce do?um sürecinde yan?n?zda kimin yada kimlerin olaca??n? belirleyin. Daha sonra,sanc?lar s?ras?nda bedeniniz ve zihninizle neler yapabilece?inizi… Doktorunuzdan çok kendinize inan?n,güvenin,çok güçlüsünüz, bedeniniz ve bebe?iniz aylard?r mutlu sona haz?rlan?yorlar. Unutmay?n yüzy?llard?r...
images

Son Gözdemiz Epidural

Siz doktorunuza bebe?inizi normal yollarla dünyaya getirmek istedi?inizi söyledi?inizde çok yüksek ihtimalle, “Tabi ki epidural kullanacaks?n dimi?”, “Böyle bir teknoloji varken bunu kullanmamak aptall?k olur. “Sen kateteri takt?r da nas?l olsa epidural al?caks?n” ya da do?umuna kat?laca??m bir annenin doktorundan...

Do?umda Masaj

Do?umda rahatlat?c? masaj nas?l yap?l?r? Do?umda annelere yard?mc? olman?z için el ve ayaklar?na basit masajlar yapman?z, onlara sar?lman?z bazen sadece dokunman?z bile yeterli!!! Videoda da anlatt??? gibi minik masaj aletleri, tenis topu, kutu me?rubat yard?m?yla masajlar uygulayabilirsin. Masajlar? annenin sevdi?i...

Doula kimdir?

Do?um, normal ?artlarda kendili?inden ba?layan, ilerleyen ve dalgalar halinde bebe?inizi size yakla?t?ran bir yolculuktur. Anne kaptan, yolcu bebek ve mürettebat baba, doktor, hem?ireler, ebe, annenin yan?nda olmas?n? tercih etti?i birisi ve do?um destekçisidir. Bu yolculukta annenin yapmas? gereken en önemli...