images-2-

Spontan Ik?nma-Yönlendirilmi? Ik?nma

Ik?nma ço?u annenin,bebeklerini dünyaya getirirken zorland??? bir süreç.Bazen saatler süren aç?lma sürecinin sonunda do?umhaneye giden anneler,?k?namad?klar? için sezaryen olmak zorunda kal?yorlar.Asl?nda ?k?namamak gibi bir?ey sözkonusu de?il.Kad?n bedeni nas?l ?k?naca??n? gayet iyi biliyor.E?er ?k?nmada sorun ya?an?yorsa,anne muhakkak bir?eylerden rahats?z olmu?,birilerinin do?um...

Doula kimdir?

Do?um, normal ?artlarda kendili?inden ba?layan, ilerleyen ve dalgalar halinde bebe?inizi size yakla?t?ran bir yolculuktur. Anne kaptan, yolcu bebek ve mürettebat baba, doktor, hem?ireler, ebe, annenin yan?nda olmas?n? tercih etti?i birisi ve do?um destekçisidir. Bu yolculukta annenin yapmas? gereken en önemli...