images

Son Gözdemiz Epidural

Siz doktorunuza bebe?inizi normal yollarla dünyaya getirmek istedi?inizi söyledi?inizde çok yüksek ihtimalle, “Tabi ki epidural kullanacaks?n dimi?”, “Böyle bir teknoloji varken bunu kullanmamak aptall?k olur. “Sen kateteri takt?r da nas?l olsa epidural al?caks?n” ya da do?umuna kat?laca??m bir annenin doktorundan...
imagesCAADU079

Do?urmak Bu Kadar m? Zor?

Yüzy?llard?r do?uruyoruz,do?uyoruz.?imdi neden bu i? bu kadar zor,bu kadar korkutucu oldu?Sistem bizi esir ald?,parma??nda oynat?r duruma dü?ürdü.Kad?nl???m?z,do?urganl???m?z sanki biz do?urmay? beceremiyormu?uz gibi neredeyse elimizden al?nd?. Doktorlar?n i?ine sezaryen geliyor,özel hastaneler annelere en güvenli do?umun sezaryen oldu?unu yay?yor,zaten herkes korkuyor.Sonuç y?llard?r...
5119891164_1de2033412

Suni Sanc?

Do?um kas?lmalar?n? ba?latmak veya var olan kas?lmalar? desteklemek amac?yla, damar yolundan sentetik oksitosin (pitosin) verilmesi i?lemi ‘suni sanc?’ olarak adland?r?l?r. Do?umun yapay olarak ba?lat?lmas?na do?um eyleminin indüksiyonu denir. ?nduksiyonda en yayg?n olarak kullan?lan yöntem suni sanc?d?r. ?ndüksiyon anne aday?n?n hayat?n?...