Aç?l Sfinkter Aç?l

Do?ada ya?ayan memeli hayvanlar,do?um yaparken tehlikeli bir durum sezdiklerinde,h?zla olduklar? yerden uzakla??p,kendilerini rahat ve güvenli hissettikleri bir yerde do?umlar?na devam ederlermi?.Yani anlayaca??n?z; TEHL?KE ANINDA,BÜTÜN ÇIKI?LAR KAPALIDIR!Tehlike varsa,do?um yok.
?nsanlarda,baz? durumlarda benzer davran??lar sergilerler.Mesela,yan?n?zda tan?mad???n?z birileri varken,büyük tuvaletinizi yapabilir misiniz??nsanlar kar??n?za geçmi?,size bakarken sevi?ebilir misiz?Hay?r dedi?inizi varsayarak konuya giriyorum :o)
Bildi?iniz gibi,vücudumuzda bir çok kas var ama ?imdi size,do?umda kulland???m?z en önemli kaslardan birini anlataca??m.Ad?,Türkçeye büzgen (sfinkter) olarak çevrilmi?,bu kaslar vücudumuzda,ba??rsak,idrar kesesi ve rahim gibi,içinden bir?ey ç?kmas? gereken organlar?n,ç?k?? noktalar?nda bulunup,bu noktalar? lifleriyle halka gibi sararlar.Bo?alt?m s?ras?nda idrar kesesi ve anüs,do?um s?ras?nda serviks ve vajinan?n ç?k??lar?ndaki büzgen kaslar normalde kapal? durur,ç?k?? an?nda aç?l?rlar.Büzgen(sfinkter) kaslar?n,görevlerini kolayl?kla yerine getirebilmeleri içinde iyice gev?eyip,aç?lmalar? gerekmektedir.

Dünyaca ünlü,Amerikal? ebe Ina May Gaskin 1960’larda ebeli?e ba?lam??,do?um,annelik,emzirme ile ilgili birçok muhte?em kitap yazm??t?r.(Henüz hiçbiri türkçeye çevirilmedi,umar?m en k?sa zamanda çevirisi yap?l?p türk annelere sunulur)?imdi s?k? durun,Ina May 3500 ün üzerinde do?uma kat?lm?? ve bunlar?n sadece%2 si sezaryenle sonuçlanm??t?r.Türkiye ?artlar?na göre,çok ?a??rt?c? de?il mi?

Bu uzun ebelik hayat? s?ras?nda,edindi?i tecrübelere dayanarak “Sfinkter Kanunu” ad?nda bir teori geli?tirmi?.
Bu teoriye göre,bo?alt?m ve do?um s?ras?nda devreye giren,?ekilleri halkaya benzeyen sfinkter kas gruplar?,sadece ki?inin mahremiyetine,özeline sayg? duyulan ortamlarda etkili bir ?ekilde gev?eyip,görevlerini yerine getirebilirlermi?.En güzel örnek;kap?s? kilitli bir tuvalet.
Vücudumuzun adrenalin salg?lamas?,sfinkterlar?n aç?lmas?n? önler.Diyelim ki,do?um sanc?lar? çekiyoruz,bu arada bizi sinirlendirecek bir?eyler oluyor,doktorunuz ne kadar aç?ld???n?z? kontrol etmek için sizi muayene ederken,odadaki hem?irelerden rahats?z oluyorsunuz yada do?umdan korkmaya ba?l?yoruz.Bu hisler sonucu,kan?m?zdaki adrenalin oran? h?zla yükselecek ve sizin sfinkerlar aç?lamayas? olacak :o)
Diyelim ki doktorunuz size biraz sert ve bask?c? davrand?,sizde bu durumdan rahats?z oldunuz.Dikkat edin,vajinal aç?lman?z 2-3 cm gerilemi? olabilir.

Sfinkterlar,d??ar?dan gelen tezahüratlarla da aç?lmaz,kar??n?za 10 tane amigo gelse “gev?e,gev?e,gev?e” diye size destek olmaya çal??sada ba?ar?l? olamazlar.
?na May’in,sfinkterla alakal? çok ilginç bir aç?klamas? daha var.?nsanlar anne karn?nda olu?urken anüs,vajina,a??zlar? birdir ve omurga olu?maya,uzamaya ba?lad?kça bunlar birbirlerinden ayr?l?r.Bu teoriyide ?uraya ba?l?yor;
?nsan?n a?z?n?n ve çenesinin gev?ek olmas? ,d??k?lama s?ras?nda anüsün, do?um s?ras?nda da serviks ve vajinan?n tam olarak aç?lmas?n? sa?lar.Do?umlar?nda,a??zlar?n? ve bo?azlar?n? serbest b?rakan kad?nlar?n büyük bir k?sm?nda y?rt?lma olmayaca??ndan,do?umdan sonra diki?e gerek kalmaz. Öte yandan, ?k?n?rken di?lerini s?kan ve çene kaslar?n? kasan kad?nlar?n do?umda y?rt?k ya?ama ihtimalleri daha yüksektir, çünkü perine kaslar?n? s?kmaktad?rlar.
Herzaman söyledi?im gibi önce do?um alan?m?z?,mahremiyetimizi korumal?y?z.Yava? ve derin nefesler almak,du? yapmak,?ark? söylemek,hareket etmek,e?inizin yumu?ak dokunu?lar?,doulan?z?n yard?mlar?,birde doktorunuza olan sevginiz ve güveniniz do?umunuzu daha az a?r?l?,daha rahat geçirmenizi sa?layacakt?r.
Sevgiler.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Kategoriler: Genel Etiketler: .

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.