A?ustos Bebeklerini Beklerken


A?ustos ay?nda,iki tane do?uma doula olarak kat?laca??m.Bir tanesi hamileli?inin ba??ndan beri pilates dersi verdi?im bir ö?rencim,bir di?eri de doulas? oldu?um ba?ka bir annenin arkada??.
Dün a?ustosun ilk haftas? bebe?ini bekledi?imiz anneyle ve ailesiyle birlikteyim.
Do?umda annenin yan?nda kimler olacaksa,onlar?nda en az bir çal??mada bizimle beraber olmas?n? istiyorum.Yapt???m?z bu ilk çal??mada anne,annenin ablas? ve ye?eni vard?.Hepsi çok tatl? ve ailelerine yeni kat?lacak bebekleri için de çok heyecanl?lar.
Neler mi yapt?k??öyle anlatay?m…
Biraz do?umun ba?lama i?aretlerinden ve do?um eyleminin annenin vücudunda nas?l i?ledi?inden,do?umda mahremiyetin öneminden ve bu mahremiyet alan?n? nas?l koruyaca??m?zdan,do?uran bir kad?n?n nelere ihtiyac? olabilece?inden ve daha pek çok konudan bahsettim.
Müstakbel teyzemizin normal do?umla ilgili pek iyi an?s? yokmu?,ilk do?umu zorlu olmu?,asl?nda biraz da ?anss?zm?? diyebilirim.Çal??mam?z?n ba?lar?nda anneye,”aman burada do?urma da”,”ben dayanamazsam balkona ç?kar?m,Özge burada nas?l olsa”diyordu.Fakat çal??mam?z?n sonlar?na do?ru o da kendine,karde?ine (annemiz oluyor),bebe?e,do?umun do?al sürecine güvenmeye ba?lad?.Hatta küçük ye?en benim anlat?klar?m üzerine,okulda izledikleri do?um sahnelerinin ne kadar korkutucu oldu?undan,onlar? seyrettikten sonra asla normal do?um yapmamaya karar verdi?inden (okuldan nas?l bir do?um sahnesi izlettiriyorlarsa ),benim anlatt?klar?mla art?k do?urmaktan,do?umdan korkmad???ndan bahsetti.Çok mutlu oldum…
Sonra bir do?um projesi haz?rlad?k,  anne her?ey yolunda giderse sanc?lar bir saat boyunca,düzenli bir ?ekilde be? dakikada bir,yakla??k bir dakika süreyle gelmeye ba?layana kadar annemiz evde kalmak istiyor ve  bu sürecin ba?lar?nda,yani sanc?lar henüz onu zorlamazken bize ?slak kek yapacak :) 
?imdi demeyin “nas?l olacak,kad?n do?uruyor ne keki?
“Do?um dalgalar? genellikle hemen yo?unla?maz ve ba?larda onlara konsantre olmaktansa ba?ka ?eylerle ilgilenmek daha iyidir.Do?um projesi hakk?nda daha fazla bilgiyi “içgüdüsel do?um” isimli kitapta bulabilirsiniz.

Uzatm?yay?m,bu kadar özel bir süreçte ailelere destek olmak çok güzel,bugün harika bir gündü.?kinci çali?mam?z için haftaya sözle?tik.Bakalim bizleri neler bekliyor…
Sevgiler
Özge


Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.