Aktif ?k?nma ve do?um masas?

Bildi?iniz gibi do?umun ilk a?amas? rahim a?z?n?n aç?lmas? (hani ?u cm – cm ölçülen bölüm), ikinci a?amas? bebe?inizin do?umu ve üçüncü a?amas? da plasentan?n do?umudur. Bugünkü konumuz ikinci a?ama; yani bebe?in do?um kanal?ndan geçerek annesinin kuca??na gelmesi ile ilgili. Bu süreci ?k?nma, bebe?ini dünyaya getirmek için iterek ona yard?mc? olma olarak da hat?rlayabilirsiniz.

aktif ?k?nma ve do?um masas?, doula, özge dündar ta?k?n

Aktif do?um ve do?um masas?

 Uzun zamand?r do?um masas?nda do?um yapmaya mahkum edilen kad?nlar gittikçe daha medikalize olan do?um süreçleriyle kar?? kar??ya kald?. Annem benim do?umumdan bir bölümü ?öyle anlat?r; “Üzerime k?ll? kollar?yla gelen o ?i?man kad?n? hiç unutmayaca??m. Bütün gücüyle karn?ma bast?rd?. O an ölüyorum zannettim…” Böyle do?um gerçekle?irse tabiki de y?rt?k olur, vakum/kivi kullan?m? artar, birinin yukar?dan annenin karn?na bast?rmas? gerekebilir.

 Eskiden do?umlar? bilge ebelerin yapt?rd??? zamanlardan, teknoloji diye kad?nlar? do?um masas?na ba?lamad?klar? zamanlardan bahsediyorum; o zamanlarda do?umlar içgüdüsel olarak aktif pozisyonlarda yap?l?rm??. Kad?nlar bedenlerini dinleyerek otomatik olarak çömelerek yada ebelerinin örekesinde do?um yaparlarm??. ?imdi o öreke (do?um taburesi) yine meydana ç?kmaya ba?lad? ama üzerinde do?um yapt?ran kad?n do?um uzman? iki elin parmaklar?n? geçmeyecek kadar az.

 Zaten çok yorulmu? oluyoruz, kar??ma biz do?um masas?na yatarak do?ural?m diyorsan?z beni az?c?k dinleyin. Yap?lan ara?t?rmalar dik pozisyonlarda ?k?nman?n birden fazla faydas? oldu?unu söylüyor. Bebe?in ç?k?? yönüne uygun olarak dik durmak do?umun ikinci a?amas?n?n süresinin k?salmas?na, bebe?in a?a?? ve d??ar? ç?kmas?nda yer çekiminden fayda görmesine yard?mc? olur. Do?um masas? yerçekimine ters bir düzenektir. Kad?n?n aktif olmas? gereken do?urmak sürecinde ba??ml?, etkisiz bir hale getirir.

Aktif do?um ve do?um masas?, doula, özge dündar ta?k?n

Farkl? pozisyonlarda do?um yapabilirsiniz

 Kad?n dik olarak ?k?nd??? zaman bebe?e giden oksijen daha fazla olur ve kalp at?m?nda ritim bozukluklar? çok daha az görülür. Rahim daha kuvvetli ve etkili kas?l?r. Bebe?in pelvisten geçi?i için en do?ru pozisyonu almas?na yard?m? olur. Yap?lan bir ara?t?rmada pelvisimizin çömelerek, dizler üzerinde durarak ve dört ayak pozisyonunda röntgenlerini geçmi?ler ve görmü?ler ki; bu pozisyonlarda pelvik ç?k??? yani bebe?in içinden geçerek do?aca?? yer normal halinden daha geni? bir pozisyona geliyor. Zaten siz do?um yapan bir kad?n? destekleyerek özgür b?rak?rsan?z, do?al olarak bu pozisyonlarda do?um yapmak isteyecektir. S?rt üstü yat?ld???nda, yar?m yatm?? bile olsan?z pelvik ç?k??? do?al duru?undan daha dar bir pozisyona gelir. Her kad?n için en iyi pozisyon budur diyemeyiz ama anneler do?um s?ras?nda desteklendi?inde, do?um öncesi farkl? pozisyonlarda ?k?nabileceklerini bildiklerinde zaten her?ey kendili?inden olacakt?r. Kad?n bedenini dinleyerek kendine en uygun pozisyonu bulacakt?r. Tabi o pozisyonda do?um yapt?racak doktoru çok daha önceden bulduysa. Ço?u kad?n do?um uzman? b?rak?n do?um yapt?rmay?, aç?lma sürecinde bile rahim a?z?n? kontrol etmek için anneyi do?um masas?na al?yor.

Devam? için Ht Hayat’a…

Bu yaz? 11 Haziran 2014 tarihinde Ht Hayat‘ta yay?nlanm??t?r.

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.