Anne Beni Heybebene Al!

Bir dü?ünün,minik bir bebeksiniz ve annenizin koynunda,onun kokusunu,s?cakl???n?,huzur veren sesini duyuyorsunuz.Anneniz günlük i?lerini yaparken siz,onun kuca??ndaki yada s?rt?ndaki heybebenizde sallan?p,anne karn?ndaki eski günlerinize geri dönüyorsunuz.

Bence muhte?em:o)
Avrupa ülkelerinde oldukça yayg?n olan bu bebek ta??ma tekni?ini,Charlotte’nin internet sitesinden (http://www.keyiflibebek.com/) ö?rendim.Antalyada,bu teknikle ilgili workshoplar yap?yorlar.Umar?n en k?sa zamanda,?stanbul’daki aileleride heybebeyle tan??t?r?rlar.
??te,keyifli bebekten “Bebek ta??man?n tarihçesi”.

Bebekler do?duklar?nda tamamen anne babalar?na ba??ml? olduklar?ndan, dünyan?n birçok yerinde bebeklerin ta??nmas? her zaman için önemli bir i? olmu?tur.
Memeliler iki kategoriye ayr?l?r:
Bak?ma muhtaç yavrular?n? yuvada büyütenler (kediler, fareler gibi) ve do?ar do?maz kendi kendini besleyebilen, bir yerden bir yere gidebilenler (atlar, keçiler gibi).

Biyologlara göre, insano?lu bu kategorilerin ikisine de girmez; insano?lu tabiat? gere?i annesine dokunmak ve onun taraf?ndan ta??nmak için yarat?lm??t?r. Birçok örnek aras?ndan, bebeklerin do?duktan sonraki ilk refleksleri de bunu göstermektedir.  Bu reflekse “yakalama refleksi” (grasping reflex) denir.
 Günümüzde bebeklerin kucakta ta??nmas? geli?mi? ülkelerde yeniden popüler olmu?tur. Giderek daha çok ebeveyn içgüdülerine güvenerek çocuklar?n?n ihtiyaçlar?n? ön plana ç?karan ve do?al ebeveynlik olarak bilinen bir yeti?tirme tarz?na yönelmi?tir.
Heybebe (orijinal ismi ile “Tragetuch”, “Wrap“, “Echarpe de portage“) 70’li y?llarda Almanya’da geli?tirilmi?tir.
Yarat?c?s?;  rahat, basit ve çok i?levli bir yöntem olan Heybebe’yi tasarlarken dünyan?n farkl? yerlerinde kullan?lan bebek ta??y?c?lar?ndan ilham alm??t?r.
 
Bebe?i kucakta ta??mak, Türkiye’de, özellikle k?rsal alanlarda, hala çok yayg?nd?r. Anneler bebeklerini genelde bir battaniyeye sar?p onlar? s?rtlar?nda ta??rlar (Kolan). Bu yöntemi kullanan pekçok kad?nla yap?lan sohbetler s?ras?nda, anneler kolanla ta??ma yönteminin ne anne ne de çocuk için Heybebe kadar rahat olmad???n?; heybebenin daha kullan??l? oldu?u belirtmi?tir.
  
                                                                             

Kaynak : 
– Hassenstein B., Kirkilionis E. : Der menschliche Säugling, Nesthocker oder Tragling?, Wissenschaft und Fortschritt 42/1992.
– Des bébés bien portés
– Spirale n°46, série « La grande aventure de Monsieur Bébé », éditions Eres
– Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau, Porter bébé, avantages et bienfaits, Jouvence Editions, 2005
– David Keys “Prehistoric baby sling ‘made our brains bigger“,2010
-Fontanel B., D’Harcourt C., Bébés du monde, La Martinière, Paris, 2003
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Kategoriler: Genel.

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.