Annelerden Bebeklerine

Bundan birkaç ay önce,do?um travmalar? ile ilgili bir e?itime kat?lm??t?m.?ki gün süren çal??mam?zda dünyaya yeni gözlerini açm?? bir bebe?in neler hissetti?i,dünyay? nas?l alg?lad???n? ve do?umun ruhsal yönünü konu?tuk.O kadar çok ?ey var ki anlatacak nereden ba?layaca??m? bilemiyorum.
Anne,bebek aras?ndaki ba??n ne kadar önemli oldu?unu hepimiz biliyoruz.Do?umdan hemen sonra bebe?i annenin ç?plak gö?süne yat?r?p,anneden ay?rmay?p,onlara gerekli olan mahremiyeti sa?laman?n “Birth Bonding” yani do?umda duygusal ba?lanmay? sa?layaca?? söyleniyor.Bu ba?lanma bebe?i ve anneyi hem fizyolojik,hem de psikolojik olarak etkiliyor.
E?itmenlerimizden Sevgili Esra Ekren ?öyle söylemi?ti;
“Ruh gözlerden akar ve anneler bebekleriyle kalpten kalbe konu?ur.”
Anne ve bebek göz göze,ten tene sevgi dolu bir bulu?ma hayalimizdeki…
Ve bu bulu?mada bebe?inize söyleyecek ne çok sözünüz var.
Belki uzun süredir onun geli?ini beklediniz,belki de hiç ummad???n?z anda,o minik mucizeyle kar??la?t?n?z.
O nas?l olduysa geldi ve sizin kollar?n?zda yeni dünyas?na al??maya çal???yor.
Bebe?inize,bu dünyan?n yeni misafirine neler söylemek istersiniz?
??te bu konuda,size ilham verecek cümlelerimiz var.
“…..Ho? geldin.Biz seni sevgiyle bekliyorduk.Bizi seçti?in için minnettar?z ve çok ?ansl?y?z.Bizi seçti?in için ve bizimle burada oldu?un için sana çok te?ekkür ediyoruz.”
“…..Bu ya?amda her ?ekilde,her zaman emin ellerdesin.Ya?am sana bütün kaynaklar?yla hizmet ediyor.Sen bu ya?amda güvendesin,korunuyorsun,destekleniyorsun,çok ama çok seviliyorsun,takdir ediliyorsun.Önemlisin”
“…..Senin için bu bedende,bu ya?amda olmak,ya?amak,varolmak,nefes almak güvenli.”
“…..Ya?am çok güzel sevgi dolu bir yer ve sen bu dünyada güvendesin.”
“…..Sen ruhsal,sonsuz bir varl?k olarak burada bedeninin içinde tam ve bütün,dengede,ruhen,bedenen,zihnen Allah’la bir ve ald???n her nefeste güvendesin.”
“…..Var oldu?un için güzelsin,ba?ar?l?s?n,de?erlisin,güçlüsün,tam ve mükemmelsin.”
Arada bir tüm bu cümleleri biri banada söylese kendimi harika hissederim…
Sevgiler
Özge
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.