Bebe?im Dönmedi

Do?um yapacak ço?u anne, rutin kontrollerinde bir gerçekle daha yüzle?ir. Bebe?i do?um için istenen optimum pozisyonu almam??t?r. Baz? doktorlar 25. hafta itibariyle anneye “bebe?iniz henüz dönmemi?, bu ?ekilde durmaya devam ederse normal do?um yapamazs?n” derler. Asl?nda bunu konu?mak, annenin içine bu konuda kurt dü?ürmek için oldukça erken bir tarihtir. 
Bebeklerin normal do?um için uygun pozisyonu almas?, gebeli?in son haftalar?nda (37-38-39-40) netle?ir.
T?p bebeklerin kolayl?k do?mas? için en uygun pozisyonun, ba? a?a?? durdu?u ve annesinin omurgas?na bakt??? pozisyon oldu?unu söyler. Bu sayede bebe?in ba?? en küçük çap ile annesinin do?um kanal?na girer. Buna da oksiput anterior denir.
Bebekler annelerinin karn?nda amniyotik keselerinde, amniyon s?v? içerisinde güvenle büyürler ve büyüdükçe de hareket edecek fazla yerleri kalmaz, ama bu demek de?ildir ki 38. haftada hala dönmemi?, normal do?um için uygun pozisyonu almam?? bir bebe?in dönmek için art?k hiç ?ans? yoktur. 
?ahsen benim do?umuna kat?ld???m baz? annelerin bebekleri 38. hafta ve sonras?nda dönüler. Hatta bir keresinde doktor bile ?a??rm??t?, bu bebek nas?l oldu da döndü diye… :))) 
As?l olan sab?rl? olmak, gebeli?in son dönü?ünde sakin kal?p bebe?inize ve do?aya güvenmek. Tabi bunu yapmak sab?rs?z bir doktor, aile fertleri ve arkada?larla birazc?k zor olabilir. 
Birde gereksiz sezaryen riski söz konusu…

Bebe?im dönmedi

Biraz sab?r anneci?im

Belki de 39. haftada sadece bebe?iniz dönmedi diye sezaryen olmak zorunda b?rak?labilirsiniz. Oysa ki bebe?iniz ve siz sa?l?kl?ysan?z, biraz daha beklemeniz ikiniz aç?s?ndan herhangi bir sa?l?k sorunu yaratmayacaksa, neden beklemeyesiniz?
Unutmay?n bebeklerin zaman kavram? yoktur.En az?ndan bizler gibi haftalar?, aylar?, saatleri saymazlar. Sadece ak??a en mükemmel haliyle teslim olurlar.
Ke?ke bizlerde onlar gibi olabilsek… Son olarak söylemek istedi?im; bazen bebe?inizin do?um için uygun pozisyona dönmesi için her?eyi yapars?n?z, hem siz, hem doktorunuz sabreder ama bebek dönmez. Burada da yine teslim olmak önemlidir. ?u hayatta bizim bilmedi?imiz, kontrolümüz alt?na alamad???m?z ?eylerin varoldu?unu unutmayal?m. 

Belki de nas?l do?acaklar?na da onlar karar veriyorlard?r…

Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.