B?rak?n Do?umunuz Kendili?inden Ba?las?n

                                         
Bebe?inizin do?umu için doktorunuzun öngördü?ü tarih yakla?t?kça,sab?rs?zlanmaya ba?laman?z çok do?al…
Bedeninizde hissetti?iniz a??rla?ma,s?k?nt?lar,belki bu günlerde ya?ad???m?z gibi s?cak havalar,bebe?inizi bir an önce kuca??n?za almak istemeniz,doktorunuzun sizin do?um tarihinize yak?n zamanlarda tatile ç?kmak istemesi ya da ak?ama gidece?i çok önemli bir yemek (buna ben tan?k oldum),bebe?inizin do?umunu ilaçla ba?latma karar? alman?za neden olabilir.
Dikkatinizi çekmek isterim ki bu sayd???m nedenlerin hiçbirinde,bebe?inizin veya sizin sa?l?k durumunu etkileyen,do?umun hemen ba?lat?lmas?n? t?bben önemli k?lan bir durum söz konusu de?il.(T?bbi bir gereklilik söz konusu oldu?unda,bu tarz yöntemler annelerin en büyük yard?mc?s? olabilir).
Sadece sabr?m?z kalm?yor,yeter art?k diyoruz…
Yaz?lar?mda s?kl?kla kulland???m bir söz var.Bebekler ne zaman do?acaklar?n? çok iyi biliyorlar.Onlar elma,armut de?il ki “heh bu olmu?” diye dal?ndan toplayal?m.Anne karn?nda geçirdikleri 1 günün bile önemi var.Sizin bedeninizde nas?l büyüyor,nas?l geli?iyorsa tamda ne zaman do?aca??n? o biliyor.
Baz? bebekler 38, haftada do?arken baz?lar? 36 da baz?lar?,baz?lar 42 de…Peki neden?
Do?umda,ölüm gibi insano?lunu birazc?k a??yor,nedenler nas?llar bu konularda ço?al?yor.

Neyse biz konumuza geri dönelim.Doktorlar?m?z?n gerekli gereksiz son y?llarda oldukça s?k kullanmaya ba?lad?klar? do?umu ba?latan ilaçlar,görüldükleri kadar da masum de?iller.Sadece çok s?k kullan?ld??? için bize art?k çok normal geliyor.
Bu tarz ilaçlarla (suni sanc? vs.) ba?lat?lan do?umlar,do?uran annenin bedenini biraz zorluyor.Nas?l bebek do?maya haz?r de?ilse,kad?n?n bedeni de onu do?urmaya haz?r de?il.
Bu süreç oldukça zorlu ve uzun,yapay do?um dalgalar? da,do?allardan çok daha güçlü olabilir.Bu tarz ilaçlar?n,do?umu da %100 ba?latma gibi bir durumu yoktur.
Anne hastaneye yatar,do?umu ba?lat?l?r,saatlerce do?um dalgalar?yla ilerler fakat sonunda sezaryen olmak durumunda kal?r.Eminim sizde böyle hikayeler duymu?sunuzdur.
Normal do?umlar ba?lat?lmaya zorland???nda,sezaryene dönme olas?l???n?n yüksek oldu?unu göz ard? etmemek gerekir.
Do?umun ilaçla ba?lat?lmas? epidural,vakum,forceps ihtiyac?n? beraberinde getirebilir.
Suni sanc?yla do?umunuz ba?lat?ld???nda serum,nst kullanmak gerekebilir.Bunlarda sizin rahatça pozisyon de?i?tirmenizi dolay?s?yla rahat olman?z? engelleyecek,sizi yata?a ba?layacak,do?um dalgalar?yla ba?a ç?kman?z? zorla?t?racakt?r.
Bu tarz yöntemlerle do?umunuzu ba?latmak bebe?inizi de strese sokabilir.Bebe?iniz ilac?n yapay olarak olu?turdu?u bask?ya,güçlü, yapay do?um dalgalar?na rahatça uyum sa?layamayabilir.
Sizin iste?iniz d???nda doktorunuz suni sanc? gibi ilaçlarla do?umu ba?latmay? önerirse,doktorunuza ?öyle sorular sorabilirsiniz;
-Do?umu ba?latmay? neden öneriyorsunuz?
-Do?umumun kendili?inden ba?lamas?n? beklememin ne gibi riskleri var?
-Do?umun kendili?inden ba?lamas?n? beklememin faydas? var m??
-Do?umu do?al yollarla ba?latmak hakk?nda neler dü?ünüyorsunuz?
-Do?umu do?al yollarla ba?latmay? deneyebilir miyiz,bana önerece?iniz yöntemler var m??
Sadece birazc?k sab?r :)
Sevgiler
Özge


kaynak:http://www.injoyvideos.com/mothersadvocate/

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

2 Yorum

  1. Özge Dündar Ta?k?n :

    Bu şekilde hissetmenizi çok iyi anlıyorum,o kadar ince bir çizgi ki belki bu yeni bilgiler gelmese çoğu kadın yaşadıklarını normal,her doğumda olan sıradan durumlar gibi hatırlayacak.Doğum konusunda malesef birçok konuda olduğumuz gibi gerilerden geliyoruz ama sizler,bizler sayesinde doğumlar birazcık normalleşecek,buna kalpten inanıyorum.

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.