B?raksalar do?uraca??m

B?raksalar do?uraca??m, Doula Özge Dündar Ta?k?n

B?raksalar do?uraca??m

Gebeli?in 38. haftas? itibariyle annelerin içini kemiren “acaba bebe?im ne zaman do?acak?” sorusu, gerek aile ve mahalle bask?s?yla, gerekse z?rt p?rt çalan telefonlardaki “aaa bebe?iniz hala do?mad? m??” sorusuyla gün be gün artar, sinirleri bozar.
Ço?u anne, baba bebekleri en fazla 40 haftal?k oldu?unda do?umun gerçekle?ece?ine, 40. haftay? geçiren bebeklerin dünyaya gelmekte gecikti?ine inan?rlar. Buna bir tek aileler de?il ço?u doktorda inan?r ya da i?lerine öylesi geldi?i için 40. haftay? geçen tüm bebekleri sezaryen ameliyat?yla dünyaya h?zl? ve zamans?z olarak getirirler.
Oysa bebeklerin bizler gibi t?k?r t?k?r i?leyen saatleri, takvimleri, toplant?lar?, önceden ayarlanm?? tatil programlar? yoktur. Onlar bedenleri ve ruhlar? bu dünyaya gelmeye tam olarak haz?r oldu?unda do?maya karar verir ve do?umlar?n? kendileri ba?lat?rlar.
Haziran ay?nda üç do?uma doula olarak destek verdim. ?kisi hastane, biri ev do?umuydu. Evde do?um yapan anne ikinci bebe?ini 40. haftada, hastanede do?um yapan anneler ilk bebeklerini 34 ve 41. haftalarda normal-do?al do?umla kucaklar?na ald?lar. Biz nas?l ölüm tarihimizi, saatimizi bilemiyorsak ayn? ?ekilde bebeklerin birinin 34, bir di?erinin 41. haftada do?maya karar verdi?ini ve ikisinin de nas?l ayn? ?ekilde sa?l?kl? oldu?unu bilemiyoruz.
Alt? haziranda Sevgili Seda’n?n bana yollad??? mail tamda bununla ilgiliydi. 38+4 haftal?k olan bebe?iyle do?uma harika bir ?ekilde haz?rlanm?? ama doktorundan ald??? sezaryen sinyalleriyle (bebe?in do?um kanal?na yerle?memi?, normal do?um yapacak kad?n 100 km öteden belli olur, sen yapamazs?n) söylemleriyle ne yapaca??n? bilemiyordu. Doktoru 40. haftas?n? doldurdu?u günü sezaryen tarihi olarak belirlemi?, bu saatten son bebe?in do?um kanal?na girmez demi?ti. San?r?m doktora bu tarihi belirleten en büyük etken, be? sonra izne ayr?l?yor olmas?yd?…
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.