Do?al Do?uma Do?ru

20 Anneden Normal Do?um Hikayeleri


Yeni y?l?n ilk i? gününden merhabaaa!!!(gerçi ben hala evdeyim:)
Bugün ?ansl? günlerimden biri,derslerim ö?len ba?layacak:))
Bende,bu arada bo? durmayay?m ve size harika bir kitap önerisinde bulunay?m dedim.
Hamilelik ve do?um,biz türk kad?nlar?n?n(erkeklerimizin askerlik an?lar?n? anlatmaya bay?ld?klar? gibi)anlatmaya bay?ld???,kar??s?ndakinin gözleri ne kadar çok aç?l?rsa,kendini o kadar güçlü hissetti?i bir dönem.Kabul edelim,biz ac?dan nemalanmaya bay?lan bir toplumuz.
Size anlat?lan hikayeleri bir hat?rlay?n,kaç kad?n “Do?umum çok kolay geçti,hiç can?m ac?mad?(do?um zaten zor bir süreç,kimse kolay olaca??n? iddaa etmiyor ama oladabilir) ,do?um dalgalar?mla kolayl?kla ba? ettim,hatta do?umdan zevk ald?m”dedi?

Neyseki,art?k pozitif do?um hikayeleri var ve anneler bu payla??mlara internet üzerinden ula?abiliyorlar.
?imdi size bu konuyla ilgili bir kitap önerim olacak.Sizde,benim gibi okumayi seviyorsaniz,normal do?um yapmak ile ilgili kafan?zda soru i?aretleri,korkular,endi?eler varsa (ki bu çok do?al),bu kitab? mutlaka okuman?z? tavsiye ederim.Hatta size birde iyilik yap?p,internet üzerinden en ucuza alaca??n?z siteyide buldum:o)
http://www.kitapturk.com/kadin/dogal-doguma-dogru-70162k.html

Kad?nlar?n,ne kadar güçlü oldu?unu bize yeniden hat?rlatan 20 kad?n,20 hikaye…
Ve i?te tan?t?m yaz?s?;

“Biz anneler, içinden k?ymetli bir hediyenin bozulmadan, bir an önce ç?kar?lmas? için kesilmesi, y?rt?l?p buru?turulmas? gereken bir ambalaj kâ??d? de?iliz. Dünyaca ünlü ebe ?na May Gaskin’in dedi?i gibi “E?er bir kad?n, do?um yaparken tanr?ça gibi görünmüyorsa, etraf?ndakilerden yeterince destek görmüyor demektir.” Buna bir ?ey daha eklenebilir: Etraf?ndakiler destek yerine, asl?nda köstek oluyorlar demektir.
Bu kitapta yirmi annenin do?um hikâyesini bulacaks?n?z. Sizin geçti?iniz ya da geçmek üzere oldu?unuz köprüden daha önce yürümü? anneler. Hepsi de bu hikâyeleri sizlerle payla?mak istediler çünkü bir bildikleri var.
Hikâyeler çok çe?itli. Her birinde, hamileli?in ve do?umun yeni bir yüzü ç?kacak kar??n?za, yeni ?eyler ö?reneceksiniz. Ortak noktalar?ysa, Türkiye gibi sezaryen oranlar? % 60 ila 80 aras?nda de?i?en bir ülkede ya?ay?p da do?al ya da normal bir do?um yapabilmek için pek çok ?eyi göze alm?? olmalar?.
Böyle bir do?umun hem kendileri, hem de bebekleri için en iyi ba?lang?ç oldu?unu bilmi?ler. Bu amaçla okumu?lar, ara?t?rm??lar, gerekirse birkaç defa doktor de?i?tirmi?, son dakikada bir hastaneden öbürüne geçmi?ler. Kalk?p dünyan?n öbür ucuna gitmi?ler do?al yolla do?urabilmek için ya da dünyan?n öbür ucundan ebe ça??rm??lar, kendi evlerinde do?urabilmek için. Yeter ki, kendilerini destekleyen ki?iler de do?umun do?all???na inans?n, onlar?n kararlar?n? sayg?yla kar??las?n, onlara ve vücutlar?na güvensin…”

          
          Sevgiler.

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.