Do?al do?umdan korkmay?n

Birlikte çal??t???m annelerin ço?u üniversite mezunu, kariyer sahibi, pek çok konuda bilgi sahibi güçlü kad?nlar ama i? hamilelik ve özellikle do?um konusuna gelince küçük bir k?z çocu?una dönü?üveriyorlar. Bu konudaki yanl?? bilgileri veya bilgisizlikleri, etraftan kulaklar?na f?s?ldanan hikayelerle güçlenip kalplerine, beyinlerine korku tohumlar?n?n ekilmesine neden oluyor.
Normal do?um yapmak istiyorlar, sürece o niyetle ba?l?yorlar ama ço?u zaman ya planl? sezaryene yönlendiriliyorlar yada sonu sezaryenle biten do?um hikayelerinde ba?rol yine onlar?n oluyor…
Normal do?um yapmak istiyorlar ama do?umun do?all???ndan, normalli?inden, kad?n bedeninin do?um yapmak için yarat?ld???ndan, evet do?umun zor ama insano?lunun varolu?undan, taaa ilkel ça?lardan bu yana kad?nlar?n içlerindeki güç sayesinde do?urmay? ba?arabildi?inden, do?umun apandist ameliyat? olmak gibi medikal bir operasyondan çok, yeni bir ruhun dünyaya geldi?i ilahi bir süreç oldu?undan söz eden, anneye normal do?um yolunda destek olan bir sa?l?k ekibi yok…
Normal do?um yapmak istiyorlar ama epidural almak onlar için adeta bir zorunluluk. Kad?nlar?n hiçbir a?r? kesiciye ihtiyaç duymadan do?um yapabildiklerini anlatt???mda gözleri falta?? gibi aç?l?yor, inanam?yorlar.
Epiduralin pek çok yan etkisi oldu?unu bilmiyorlar, doktorlar? onlara “Epiduralli do?um diye bir?ey yoktur, epidural aneljezi do?um sürecinde annenin ihtiyac? oldu?unda, yan etkileri önceden söylenerek uygulanacak medikal bir müdahaledir” bilgisini vermiyor.
Do?um yapan kad?n özgür olmal?, yata?a ba?l? kalmak yerine hareket edebilmeli, yemesi-içmesi k?s?tlanmamal?, anne ?k?nma dahil kendi bedeninin ihtiyaçlar?na göre hareket etmek için te?fik edilmeli, gerekti?inde yönlendirilmeli ve do?um sürecinde kesintisiz destek almal?, gerçekten ihtiyac? yokken rutin, keyfi olarak medikal müdahalelere maruz kalmamal?, sa?l?k ekibi do?um öncesi anneyi ilaç d??? a?r? kesiciler hakk?nda bilgilendirmeli ve do?umda bu bilgileri kullanmas? için sab?r ve sevgiyle destek olunmal?, bebekler dünyaya istedikleri zaman gelmeli ve do?duktan sonra annelerinden ayr?lmamal?, ilk kontroller anne kuca??nda yap?lmal?, anne ve bebe?in mahremiyetine sayg? duyulmal?, uzun soluklu bir emzirme süreci için anne ve bebek yine sevgi, ?evkat ve sayg?yla desteklenmeli, her annenin ve her bebe?in birbirinden farkl? oldu?u unutulmamal? ve tüm bu yazd?klar?m herkes için standart uygulamalar olmal?.
Al?n size do?al do?um yani en normallinden do?um… Olmas? gereken ve her kad?n?n, her bebe?in hakk?! Böyle ya?anan do?um süreçleri hayal olmaktan ç?k?yor.
Anneannelerimiz belki hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan, hiçbir ara?t?rma yapmadan, do?uma haz?rlanmak için kitaplar okumadan, kurslara kat?lmadan rahatça do?urabiliyorlard? ama unutmay?n devir de?i?ti. Art?k kimsenin zaman? yok, sabr? yok, hastaneler para tuza?? olmu?, doktorlar i?lerini bitirip bir an önce evlerine dönmek istiyor ve kendilerince hakl? olduklar? yerlerde var mesela çal??ma ko?ullar? rezalet, inan?lmaz bir bilgi kirlili?i var, televizyonlardaki filmler, diziler reyting u?runa en kanl?s?ndan, en korkuncundan do?um sahneleriyle her ya?taki insan?n bilinçalt?n? zehirliyor, çok eski de?il iki ku?ak öncesi evde do?urmu? ama senin için bu tamamen imkans?z, güvensiz, zararl?, sa?l?ks?z… ?pleri elimize almak için daha pek çok neden sayabilirim. Art?k pek çok konuda oldu?u gibi do?um konusunda da hiç bir?ey eskisi gibi de?il…
Bunlardan dolay? bilgilenin, seçenekleriniz oldu?unu ö?renin, do?umlar?n?za sahip ç?k?n, do?al olana de?il, yapay-medikal-t?bbi olana soru i?aretleriyle yakla??n.
Ve do?al do?umdan korkmay?n!!!
 
“Do?al do?umdan korkma”, 8 temmuz 2013 te ht hayat ta yay?nlanm??t?r.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.