DO?ANA-Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i

Do?ana’ n?n ç?kartt??? ve ücretsiz edinebilece?iniz “Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i Bildirgesi ve Do?um Hikayeleri” kitapç??? :)
Doula, DO?ANA-Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i, Doula Özge Dündar Ta?k?n

DO?ANA-Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i

            Do?ana Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i      Bildirgesi 

  1. Gebelik, do?um ve lohusal?k do?al süreçlerdir.
  2. Her kad?n gebelik öncesi, gebelik, do?um ve lohusal?k dönemlerinde yeterli bilgi, e?itim ve kaliteli sa?l?k hizmeti alma hakk?na sahiptir.
  3. Do?umun merkezinde kad?n vard?r. Do?um süresince aktif olabilmelidir.
  4. Mahremiyet hakk? gebelik ve do?umun vazgeçilmez parças?d?r.
  5. Her gebe do?umun ba??ndan sonuna kadar istedi?i ki?ilerden kesintisiz destek alabilmelidir. Buna kendi yak?nlar?, ebesi ve doulas? (do?um destekçisi) dahildir.
  6. Kendisine ve bebe?ine yap?lacak her türlü t?bbi giri?im konusunda kad?n do?ru ve tarafs?z olarak bilgilendirilmelidir. Bu konularda kad?n?n karar hakk?na sayg? duyulmal?d?r.
  7. Anne ve bebek ba?? do?um s?ras?nda ve sonras?nda korunmal? ve desteklenmelidir.
  8. Anne ve bebe?e, kamusal alanlarda rahats?z edilmeden, çal??ma hayat?nda ise k?s?tlanmadan, özgürce emzirme ve benzeri temel anal?k ihtiyaçlar?n? kar??layacak ko?ullar sa?lanmal?d?r.

DO?ANA’ y? kimler kurdu?

Do?umda kad?n haklar? için çal??an gönüllü kad?nlar?z. Doktoruz, ebeyiz, doulay?z, yoga e?itmeniyiz,  anneyiz, do?uma haz?rl?k e?itmeni, pilates e?itimeniyiz. Hepimizin ayr? ayr? anne ve bebe?e sayg?l? do?umlar için ter dökerken 2008 y?l? itibariyle birle?meye ba?lad?k ve 2011 de DO?ANA’y? kurduk.

DO?ANA kurucular?;

Amy Y?ld?zl?, Gülnihal Bülbül, Gizem Onay Collet, Nur Sakall?, Ba?ak Kutlu Atay, Arzu R. Kayk?, Julia Steils Paçac?o?lu, Sepin Sinano?lu ?nceer.

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.