“DO?ANA”Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i Kuruldu.

Do?umda kad?n ve bebek haklar?n? savunan kad?nlar bir araya geldi ve DO?ANA Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i’ni kurdu.

DO?ANA Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i, gebelik, do?um ve do?um sonras? ko?ullar?n kad?n ve bebe?e sayg?l? olacak ?ekilde iyile?tirilmesi ve do?al do?um imkanlar?n?n geli?tirilmesi, hamile olmak isteyen, hamile ve do?um yapm?? kad?nlar ile aileleri, 0-5 ya? aras?ndaki bebekler ve çocuklar için, do?um konusunda çal??an ve do?um ?artlar?n? etkileyen profesyoneller ile (kad?n do?um uzmanlar?, di?er doktorlar, ebeler, hem?ireler, do?uma haz?rl?k e?itmenleri, do?um destekçileri -dula-, tamamlay?c? sa?l?k uzmanlar?, hamile kad?nlar ve aileleri, sa?l?k hizmet sa?lay?c?lar?, yöneticileri ve karar vericiler) çal??acak. 
Dernek, do?um ?artlar?n?n iyile?tirilmesine ve do?al do?um imkanlar?na ili?kin kan?ta dayal? t?bbi uygulamalar ?????nda ihtiyaçlar konusunda fark?ndal?k yaratmak ve savunuculuk faaliyetleri gerçekle?tirmek, standartlar olu?turmak ve bunlar? yayg?nla?t?racak e?itimler düzenlemek, eksiklikleri tamamlamak amac?yla hizmetler geli?tirmek, model olu?turmak ve yayg?nla?t?rmak hedefinde…

kaynak:http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=4890&fb_ref=.Tt55xdk7RwM.like&fb_source=profile_oneline

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Kategoriler: Genel Etiketler: .

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.