Do?ana’n?n son geli?melerle ilgili aç?klamas?

Do?ana-Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i olarak Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n kürtaj ve sezaryen konular?ndaki aç?klamalar? ile bunu takiben kürtaj? yasaklamak veya s?n?r?n? 4. haftaya kadar indirmeyi öngören yasa tasar?s? ile ilgili giri?imleri son derece endi?e verici buluyoruz.
Kad?n?n bedeni ve do?urganl??? konusundaki tercihleri hiç bir ?ekilde devletin meselesi de?ildir. Söz konusu kürtaj yasa??n?n gizli kürtajlar arac?l???yla halk sa?l??? üzerinde korkutucu etkileri olaca?? a?ikard?r. Bu konuda getirilecek yasaklar hem Türkiye’nin de taraf oldu?u CEDAW (Kad?na Kar?? Her Türlü Ayr?mc?l???n Önlenmesi Sözle?mesi) hem de Birle?mi? Milletler ?nsan Haklar? Sözle?mesine ayk?r?d?r. Siyasetin görevi kad?n bedeni üzerinden polemik yaratmak yerine kad?n cinayetleri, tecavüz, aile içi ?iddet, f?rsat e?itli?i gibi sorunlara çözüm getirmektir. Sebebi ne olursa olsun gebeli?ini 10. haftadan önce sonland?rma karar? kad?n?n hakk?d?r. Kad?n?n bedeni üzerindeki seçim haklar?n?n tart??maya aç?lmas?n? kabul etmiyoruz.
Do?al do?um imkanlar?n?n geli?tirilmesi için çal??an bir dernek olarak dahi Ba?bakan?n sezaryen ve cinayet benzetmesini anlamakta zorlan?yoruz. Ülkemizde sezaryen oranlar? elbette gere?inden yüksektir. Ancak bu oranlar? dü?ürmenin yöntemi yasaklar ve yapt?r?mlar de?il, normal do?umun özendirilmesidir. Bunun da tek yolu normal do?um ?artlar?n?n kad?n haklar?na sayg?l? olacak ?ekilde iyile?tirilmesidir.
Ba?bakan? ve hükümeti derne?imizin de aralar?nda oldu?u çok say?da kad?n derne?ine kulak vermeye davet ediyoruz.


Do?ana-Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Kategoriler: Genel Etiketler: .

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.