Do?um A?amalar? ve Bu Süreçte Anneye Nas?l Destek Olaca??z?

Çocuk do?urmak çok özel ve benzersiz bir deneyimdir ve her annenin do?um süreci kendine özeldir.Do?umun nas?l ilerleyece?ini tahmin etmeninde bir yolu yoktur.Ancak do?um sürecinin a?amalar?n? genel olarak bilmek,ya?ayaca??n?z do?um deneyimi s?ras?nda size rehberlik eder.Do?um genellikle üç a?amadan gerçekle?ir.
B?R?NC? A?AMA 
(Aç?lma süreci,birkaç saatten-20 saate)
En uzun a?ama do?umun birinci a?amas?d?r ve üç bölümden olu?ur.
Erken a?amaCervix aç?lmas? 4-5 cm ye kadar sürer.
1Do?um süreci genellikle yava? ba?lar,anne en az iki pozitif do?um i?aretini bedeninde gösterir.(Sanc?lar?n ba?lamas?,ni?an gelmesi vs.)
2Erken a?aman?n sonlar?na do?um dalgalar? daha güçlü ve s?k gelmeye ba?lar.
3-Anne,”bu do?um hiç bitmeyecek”gibi dü?ünebilir,çaresiz hissedip,a?layabilir.
Do?umun erken a?amas?nda,anneye nas?l destek olabiliriz?
Günlük aktivitelerinize devam edin,gece uyumal?s?n?z.Yemek yiyebilirsiniz,hareketli olmak her zaman iyidir.Sab?rl? olun,rahatlamak için du?,masaj,müzik kullanabilirsiniz.?laç d??? a?r? kesici yöntemleri kullan?n.(nefes,imgeleme,odaklanma vs.)E?er evdeyseniz ve suyunuz gelirse doktorunuzu aray?n.(tabi hala aramad?ysan?z:)Do?umda destekçiler anneyle kalmal? ve ona destek olmal?.Do?um dalgalar? s?ras?nda anneye soru sorulmamal?.4-1-1 yada 5-1-1 kural?n? uygulay?n.Sanc?lar?n?z bir saatte içinde,5 dakikada 1 dakika düzenli geliyor ve sanc? yakla??k 1 dakika kadar sürüyorsa,hastaneye gidebilir yada ebenizi evinize ça??rabilirsiniz.
Aktif A?ama:1-6 saat aras? sürebilir.
1Cervix 5-8 cm aç?kl??a ula??r.
2Do?um dalgalar? yo?unla??r,güçlenir.Yakla??k her 4 dakikada(yada dahada k?sa aral?klarla olabilir) bir dakika gelmeye ba?lar ve sanc?lar s?kla??r.
3Do?um süreci h?zlan?r.
4Anne art?k bizimle beraber de?il,DO?UM?STAN’dad?r. Sessizle?ir,içine kapan?r ve do?umuna konsantre olur.
5Anne kendini rahat hissedece?i,sanc?lar? daha kolay kar??layaca?? spontan yöntemler bulabilir.
67/8 cm e gelindi?inde,do?um dalgalar? çok güçlenir.
Do?umun aktif a?amas?nda,anneye nas?l destek olabiliriz?
Hastaneye vard???n?zda,annenin do?um plan?n? hem?ireye yada ebeye verin.Her sanc?da,tüm konsantrasyonunuzu anneye yo?unla?t?r?n.Annenin sessiz,yo?un,konsantre olmu? haline uyun.Anneye mant???n? kullanaca?? sorular sorup,onu Do?umistadan ç?kartmay?n.Anneyi te?vik edin,cesaretlendirin.Anne nin bu s?kla?an sanc?lar? daha kolay atlatmas? için s?rt ve bele s?cak-so?uk kompres,sanc?ya kar?? bas?nç,pozisyon de?i?tirme,nefes,ritim vs. yöntemlerini uygulay?n.Anneye her saat ba?? çi?e gitmesini hat?rlat?n.Sanc? aras?nda su yada powerrade içmesini isteyin.
Geçi? A?amas?:10 dak-1 saat aras? sürer.
1Cervix,8 ila 10 cm aç?l?r.
2Anne,k?sa aral?klarla çok güçlü do?um dalgalar?yla kar??la??r.
3Bebek annenin rektumuna bas?nç yapabilir ve ?k?nma iste?i do?ar.
4Anne art?k huzursuz,gergin,sinirli olup,umutsuzlu?a kap?labilir.
5Anne a?layabilir,ba??rabilir,küfür edebilir,art?k devam etmek istemeyebilir yada sanc?larla uyumlu devam eder.
6Sanc? aralar?nda bir kaç dakikal?k ?ekerlemeler yapabilir.
7Annenin midesi bulanabilir,kusabilir,titreyebilir.S?cak basar yada ü?ür.
Geçi? a?amas?nda,anneye nas?l destek olabiliriz?
Aktif a?amada yapt?klar?m?za devam edebiliriz.Anneye yak?n durmal?,sanc?lara konsantre olmal?y?z.Anneye sanc?lar aras?nda dinlenmesini ve gev?emesini hat?rlatabiliriz.Sanc?lar s?ras?nda anne gev?eyemiyorsa,panik yapmay?n sorun yok!Anneye geçi? a?amas?n?n k?sa sürece?ini ve birazdan ?k?nmaya ba?lay?p,bebe?ine kavu?aca??n? hat?rlat?n.E?er gerekliyse,sanc? aras?nda anneyle konu?un,onu rahatlatacak sevgi dolu sözcükler söyleyin.Nefeslerine e?lik edin,destekleyin.Sert ve kendinden emin dokunu?lar? tercih edin,bu a?amada ovalama yada yumu?ak dokunu?lar rahats?z edici olabilir.Anne ?k?nmak istiyorsa,ebeyi yada doktorunuzu ça??r?n.Ebe yada doktorunuzun tavsiyelerine göre,anneye ?k?nmas? yada ?k?nmas?n? geçiktirmesi için yard?mc? olun.
?K?NC? A?AMA (DO?UM)
Dinlenme(resting)a?amas?:10 dak-30 dak sürebilir.
1Bebe?in ba??,muhtemelen do?um kanal?n?n içindedir.
2Cervix tamamen aç?lm??t?r.
3Yakla??k yar?m saat kadar,sanc?lar sakinle?ir yada art?k durmu? gibi hissedilebilir.
4Bazen dinlenme a?amas? hiç olmayabilir.
5Anne neden sanc?lar?n?n durdu?unu sorgulayabilir.
6Ebe yada doktor,annenin ?k?nma hissi gelmeden ?k?nmas?n? isteyebilir.
Dinlenme a?amas?nda anneye nas?l destek olmal?y?z?
Anneye kar?? ho?görülü ve sab?rl? olun.Unutmay?n;anne ?u anda dinlenmede ve tüm sükunetiyle bebe?ini dünyaya getirmek için güç toplamakta.E?er ebe yada doktor,?k?nma hissi gelmeden annenin bebe?i itmeye ba?lamas?n? isterse,annenin ?k?nma hissi gelince bu sürece ba?lamas?nda bir sorun olup olmayaca??n? sorun!Anneyi bu dinlenme a?amas?n? iyi kullanmas?n?,?u anda gev?emesini,birazdan ?k?nma için güce ihtiyac? olaca??n? hat?rlat?n.E?er 20 dakika içinde ?k?nma için kas?lmalar gelmezse anneye pozisyon de?i?tirebilece?ini hat?rlat?n.Dört ayak,squat,destekli squat,ayakta,çömelme pozisyonlar?n? deneyebilirsiniz.
?ni? a?amas?:30 dak-3 saat sürebilir.
1Güçlü kas?lmalar kald??? yerden devam eder.
2-Bebek do?um kanal?nda ilerler.
3-Ik?nma hissi güçlenir ve her kas?lmada s?kla??r.
4-Anne art?k ?k?nma hissine engel olamaz,bu his derinlerden gelen istemsiz,çok güçlü bir histir.Anne ?k?nma hissi olmadan da,?k?nd?r?labilir.
?ni? a?amas?nda anneye nas?l yard?mc? olabiliriz?
Doktorunuza dan??arak,anneye bir kaç sanc? tuvalette oturmas?n? önerebilirsiniz.Böylece do?umda gev?ek olmas? gereken pelvik kaslar? rahatlar.Yapaca??n?z s?cak kompres,perine bölgesini rahatlatabilir.Annenin çabalar?n? güçlendirmek için,ona ne kadar harika bir i? yapt???n?,çok güçlü oldu?unu söyleyin.E?er annenin ihtiyac? varsa,pozisyon de?i?tirmesine yard?mc? olun.Bebe?in ba?? görülebilir,anne isterse bebe?in ba??na dokunabilir.
Taçlanma ve do?um a?amas?:2-20 dakika sürebilir.
1Bebe?in ba?? kas?lmalarla ileri geri hareket eder.

2Bebe?in ba??n?n do?mas?na çok az kalm??t?r.
3Anne vajinas?nda güçlü bir yanma hisseder.Buna ate? halkas?,ate? çemberi denir.
4Annenin karma??k duygulara girebilir,kafas? kar??abilir.Tüm gücüyle bebe?ini do?urmak için ?k?nmak isterken,bir yandan da sanki parçalan?yormu? gibi bir hisse kap?labilir.
5Sonunda bebe?in ba?? do?ar,rotasyonunu tamamlar.Hemen ard?ndan omuzlar gelir ve bebek do?ar.
Taçlanma a?amas?nda anneye nas?l yard?mc? olabiliriz?
Anneyi acele ettirmeyin.Bebe?ine do?ru,onu d??ar? iten bir nefes vermesini ve bu ?ekilde ?k?nmas?n? hat?rlat?n.(Genelde doktor ?k?n ?k?n diye ba??r?r,anneden nefesini tutmamas?n? ister ve acele bir ?ekilde bebek dünyaya gelir)Bebek do?ar do?maz anneye verilmeli ve anneyle bebe?in ten temas? sa?lanmal?.Bebe?i s?cak tutun.
ÜÇÜNCÜ A?AMA
Plasentan?n do?umu:5-30 dakika aras?
1Anne titreyebilir.
2Rahim kas?lmalar? devam eder.
3Plasenta,rahim duvar?ndan ayr?l?r.
4Göbek kordonu kesilir.
5Ve plasenta do?ar.
Plasentan?n do?umu s?ras?nda anneye nas?l yard?mc? olabilirsiniz?
Sonunda bebe?iniz do?du:)Baba isterse göbek kordonunu kesebilir.Anne ve bebe?in rahat olup,ü?ümediklerinden emin olun.E?er anne diki? yada farkl? nedenlerden ötürü rahats?z hissediyorsa ,baba bebeklerini kuca??na alabilir.
Not:A?amalar için verilen süreler,kitap bilgileridir.Unutmay?n do?um; ölçülüp,biçilen,say?sal olarak s?n?rland?r?labilecek bir süreç de?ildir.Her annenin do?umu kendine özeldir,kitaplara veya zamanlamalara uymas? gerekmez…
Sevgiler.
Kaynak:The Birth Partner.Penny Simkin

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.