Do?um günü projesi…

Sa?l?kl? giden bir gebelik sürecinde s?ra do?uma geldi?inde doktorlar genellikle anne adaylar?na, do?umlar? ba?lad???nda aceleyle hastaneye gelmek yerine önce kendilerini dinlemelerini, gelen rahim kas?lmalar?n? takip edip s?kl??? tahminen be? dakikada bir ve süresi 40-60 saniyeye ula?an kas?lmalar, düzenli bir ?ekilde gelmeye ba?lad???nda art?k hastanenin yolunu tutmalar?n? öneriyorlar.
Özellikle ilk do?umlar?n? yapan annelerin tela?? “Ya her?ey çok h?zl? olursa, ya hastaneye yeti?emezsem” oluyor, ama bilmeniz gerekir ki ilk do?umlar genellikle biraz yava? ilerler. Dolay?s?yla kas?lmalar? hafif hafif hissediyorsan?z ya da sadece ni?an?n?z gelmi?se ilk önce yapman?z gereken doktorunuza haber vermek ve süreci onun tavsiyelerine göre yönetmektir…
Sevgili bebi?ler genellikle geceleri yola ç?karlar. Sizi uykunuzun en tatl? yerinde ufac?k bir kas?lma yada farkl? bir hisle dürter ve “Anneeeaaa ben geliyorum” derler. O anda yapaca??n?z en güzel ?ey, do?um dalgalar? sizi uyand?racak dereceye ç?kana kadar uyumaya devam etmeye çal??mak olacakt?r.
Diyelim ki art?k uyku çok uzak diyarlardan size el sall?yor, tavsiyem yatakta cebelle?meyin, kalk?n ve ?l?k bir du? al?n, birkaç mum yak?n ve rahatlamak için en basit yöntemi “nefesinizi” kullan?n. Bu sizi gecenin bir köründe ba?layan do?um yolculu?unda bir parça gev?etecek ve hatta uykuya yeniden dalman?za yard?mc? olacakt?r.
Bir ba?ka önerim, bebe?inizin ilk do?um günü pastas?n? haz?rlamak olacak. Bazen aktif do?umun ba?lamas? ilk i?aretlerden sonra birkaç gün bile sürebilir ve sizin o günler içinde yapaca??n?z en iyi ?ey normal hayat?n?za devam etmek olacakt?r. Bu süreç içinde do?umunuzun kendini hissettiren dalgalar? sizi evinizde yakalad?ysa ç?kar?n malzemeleri ve bebe?inizin ilk do?um günü kutlamas? için hastaneye götürece?iniz bir pasta haz?rlamaya ba?lay?n. Do?urduktan sonra bebe?inizi kuca??n?za al?r, pastan?z?n mumlar?n? birlikte üflersiniz…
 
Bu haz?rl?k a?amas? hem sizin kafan?z? da??tman?za, ilginizi kas?lmalardan al?p yapt???n?z harika pastaya odaklaman?za, zaman? dakika dakika saymaktan kurtulman?za ve süreci daha keyifli hale getirmenize yard?mc? olacakt?r.
Yanl?? hat?rlam?yorsan ?çgüdüsel Do?um adl? kitapta bu tavsiyelere daha farkl? örnekler vard?. Mesela do?um günü kurabiyeleri, bebe?iniz için bir be?ik boyamak, bebek k?yafetlerini dolaba yerle?tirmek gibi…
Birazc?k dü?ünün, (hatta bana da yaz?n merak ederim :) ) eminim siz de kendinize özel yarat?c? bir do?um günü projesi planlayabilirsiniz…
Keyifli do?umlar :)
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.