Perine Masajı

Merhaba epizyotomi ile ilgili yaz?mda perine masaj?n?n epizyotomi ve do?um s?ras?nda perine bölgesinde olu?abilecek do?al y?rt?klar? büyük ölçüde engelleyebildi?inden bahsetmi?tim. ?imdi bir bakal?m bu masaj nas?l yap?l?yor? Perine masaj?n?n nas?l yap?laca??n? video detayl? bir ?ekilde aç?kl?yor.   Perine dedi?imiz yer anüsle...