Do?um Pozisyonlar?

Do?um yaparken,kad?nlar?n s?rtüstü yatmalar? size de saçma gelmiyor mu? S?rtüstü yatarak do?urmaya çal??mak, ilk önce biz kad?nlar?n anatomisine sonrada yer çekimine ayk?r? ama Türkiye’deki ço?u doktor hala kad?nlar? yatarak ?k?nmaya te?vik ediyor.


?stanbul’daki en pahal? ve gözde hastanenin do?umhanesinde, ?öyle bir olaya ?ahit oldum. Doktor, do?al do?umu destekliyor ve mümkün oldu?unca müdahalesiz bir ?ekilde, bebe?in dünyaya gelmesine çal???yordu ve tabii bu öncelikle annenin tercihiydi. Yatarak ?k?nmak istemeyen anne, doktorunun da yönlendirmesiyle pozisyon de?i?tiriyordu.


Hem?irelerden biri, bu esnada k?s?k bir sesle yan?ndaki arkada??na ?öyle dedi ” Ayyy bebek yere dü?ecek galiba!! ” Yani, onlar için o kadar ola?an d??? bir durumdu ki bu, gözlerini dört açm??, doktoru ve anneyi seyrediyorlard?.

Ben diyorum ki, size birazc?k anatomimizden bahsedeyim. ?imdi bizim do?um kanal?m?z, düz bir çizgi gibi de?ildir. Daha çok J harfine benzer diyebiliriz. Yani bebek dümdüz a?a??ya kay?p ç?kamaz. Yukar?daki resimde gördü?ünüz gibi, önce a?a?? kayar sonra pelvisimizden (le?en kemi?imiz) geçerek do?ar. S?rtüstü yatt???m?zda, pelvis, bebe?in a??rl???yla yakla??k %30 daral?r. Eee ?imdi biz yatarsak, bebek nas?l kolay do?sun???

Ayn? ?eyleri, aç?lma dönemi için de söylemeliyiz. Yatarak sanc?lar? kar??lamak hem daha ac? verici olur hemde bebe?in do?um kanal?na girmesini,do?ru pozisyonu almas?n? zorla?t?r?r. Hele s?rt üstü yat?yorsan?z, bebe?iniz strese bile girer mazallah…
Zaten çok yo?un hisler ya?ayacaks?n?z, do?um yapmak zor ve yorucu bir süre, o zaman bu i?i kolayla?t?rabilecekken neden daha da zor bir hale getiriyoruz???
?imdi bu güne kadar herkes böyle do?urdu, sen mi daha iyi biliyorsun, doktorlar m? diyebilirsiniz. Bu anlatt?klar?m, yurtd???nda senelerdir uygulanan, kan?tlanm?? gerçekler. Peki bizde niye uygulanam?yor? Bizim doktorlar?m?z neden do?umlar?n do?al olmas?ndan yana de?il? ( Lafta hepsi do?al do?umu savunur ama son dakika nas?lsa hep bir problem ç?kar ve sizi sezaryene almak zorunda kal?rlar ) Tabi nadir de olsa gerçekten do?al do?umu destekleyen doktorlar?m?z var. Benden tavsiye, e?er sezaryen istemiyorsan?z, doktorunuzu çok iyi seçin ki son anda bir sürprizle kar??la?may?n.
Birde ?u var, e?er s?rtüstü ?k?nmak istiyorsan?z,kesinlikle denemelisiniz. Do?um an?n?z size özel, içgüdülerinizi, bedeninizin, o anki ihtiyaçlar?n? dinleyin. En do?ru pozisyon, sizin en iyi hisseti?iniz, en kolay ?k?nd???n?z olacakt?r.
Ço?u zaman, s?rtüstü yat?p ?k?nmaya çal??mak size art? müdahaleler yap?lmas? anlam?nada gelebilir. Mesela epizyotomi. ?unu bir dü?ünün, birçok doktor hamileli?inizin otuzuncu haftas?ndan sonra s?rtüstü yatman?z? istemez. Sonra do?um an?nda sizi s?rtüstü yat?r?r, aç?lma döneminde NTSye uzun süre ba?l? tutarak hareketsiz b?rak?r. Sadece bu bile kafalarda soru i?aretleri b?rakmaya yeter…
Peki biz ne yapaca??z??

??te size, ?k?nma ve aç?lma döneminde deneyebilece?iniz alternatif pozisyonlar. A?a??daki resimde kar???k görünüyorlar. Yani topun üstüne oturup ?k?nm?yoruz :o)

Ayakta Durma
Kas?lmalar s?ras?nda ve aras?nda yer çekimi avantaj?n? kullan?rs?n?z.
Kas?lmalar?n daha az ac? verici ve daha verimli olmas?n? sa?lar.
Bebe?inizin, pelvisinizin aç?s?n? almas?na yard?mc? olur.
E?er uzun süre yatm??san?z, do?um sürecinizi h?zland?r?r.
Do?umunuzun ikinci a?amas?nda (bebe?in do?umu) ?k?nma dürtüsünü artt?rabilir.
Yürüme
Ayakta durmakla ayn? ve ayr?ca:
Pelvis eklem hareketlerinde de?i?ikliklere neden olarak, bebe?in dönü?ünü ve ini?ini h?zland?r?r.
Ama uzun süre yürümeyin, yorulabilirsiniz :o)
Ayakta Durarak E?e,Do?um Topuna Yada Yata?a Dayanmak
Ayakta durmakla ayn? ve ayr?ca:
S?rt a?r?lar?n?z? azalt?r.
Bu pozisyonda e?iniz yada doulan?z (do?um koçu) size masaj yapabilir.
Ayakta durmaktan daha az yorar.
Occiput posterior (OP) durumundaki bebe?inizin dönmesine yard?m eder.
Yava? Dans
Ayakta durmakla ayn? ve ayr?ca:
Pelvis eklem hareketlerinde de?i?ikliklere neden olarak, bebe?in dönü?ünü ve ini?ini h?zland?r?r.
Sevdi?iniz birine sar?ld???n?z için duygusal olarak kendinizi daha iyi hissetmesinizi sa?lar.
Ritim ve müzik sayesinde rahatlars?n?z.
Yan Durarak,Tek Aya?? Sandalyeye Basma
(3.S?radaki 3.Resim)
Pelvisin, e?ilme hareketinin yap?ld??? taraf? geni?letir.
Occiput posterior (OP) durumundaki bebe?inizin dönmesine yard?m eder.
Ayakta durarak ve diz çökerek yap?labilir.
Topun Üzerine Dik Oturmak
?yi bir dinlenme pozisyonudur.
Bir ölçüde yerçekimini kullan?rs?n?z.
Klozette Oturmak
Dik oturmakla ayn? ve ayr?ca:
Ba??rsak hareketleri için itme yaratt???ndan, itme dürtünüze yard?mc? olur.
Etkili ?k?nma için, perine bölgenizin gev?emesine yard?mc? olur.
Yar? Oturma
Dik oturmakla ayn? ve ayr?ca:
Vajinal incelemelere izin verir.
S?rt a?r?lar?n?z? azaltabilir.
Kolay bir pozisyondur, yatakta veya do?um masas?nda uygulayabilirsiniz.
Yayg?n bir do?um pozisyonudur.
Oturmak, Sandalyede Sallanmak
Dik oturmakla ayn? ve ayr?ca:
Sallanma hareketi nedeniyle do?um sürecinizi h?zland?rabilir.
Sandalyeye Ters Oturmak
Dik oturmakla ayn? ve ayr?ca:
S?rt a?r?lar?n?z? azalt?r.
Masaj için çok iyi bir pozisyon.
Emekleme Pozisyonu
S?rt a?r?lar?n?z? azalt?r
Göbek ba?? sorunlar?na kar?? bebe?inizi koruyabilir.
Occiput posterior (OP) durumundaki bebe?inizin dönmesine yard?m eder.
Pelvis daireleri ve pelvik tilt yapman?za yard?m eder.
Vajinal incelemelere izin verir.
Hemoroidlerdeki bask?y? azalt?r.
Erken itme güdüsünü azalt?r.
H?zl? bir ikinci a?amay? yava?lat?r, yer çekimi etkisizdir.
Aç?k Diz, Gö?üs Pozisyonu
Yukar?daki resimde yok ama tarif edeyim. Emekleme pozisyonunda dizlerinizi biraz daha aç?n ve dirseklerinizin üstüne e?ilin, ba??n?z?da kollar?n?z?n üstüne koyun. Böylece gö?üsünüzde yere yak?n duruma gelir. Umar?m aç?klay?c? olmu?tur :o)
Kas?lmalar s?ras?nda, bebe?inizin ba??n?n pelvisten ç?kmas?na yard?mc? olur ve göbek ba?? sarkmas?n? önleyebilir.
Bazen kas?lmalar s?k olursa ve s?rt a?r?lar?yla gelirse ama geni?lemede ilerleme olmazsa, do?um sürecinin ba?lar?nda önerilir.(Occiput posterior (OP) durumundaki bebe?inizin ba??n?n, pelvisten ç?kmas?n? te?vik eder.)
?i?mi? serviks üzerindeki bask?y? azalt?r.
Do?umdan sonra kullan?lmamal?d?r.
Yan Yatmak
Çok iyi bir dinlenme pozisyonudur.
S?rt a?r?lar?n? azaltabilir.
Yüksek tansiyonu dü?ürmeye yard?mc? olabilir.
Epidural uygulamas? ve sonras? için güvenli bir pozisyondur.
Yer çekimi etkisizdir.
Yürümeyle alternatifli kullan?ld???nda, do?um sürecini h?zland?rabilir.
Hemoroidlerdeki bask?y? azalt?r.
?kinci a?amada sakral harekete ikin verir.
?imdi Okuyacaklar?n?z Öncelikle ?kinci A?ama Pozisyonlar?d?r.
Çömelme
S?rt a?r?lar?n? azaltabilir.
Yer çekiminden yararlan?r.
Pelvis ç?k???n? geni?letir. (Pelvis giri?ini daraltaca?? için do?umun birinci a?amas?nda önerilmez.)
Zor bir do?umda dönü?ü ve ini?i h?zland?rabilir.
?tme güdüsü duymuyorsan?z yararl?d?r.
Üst gövdenin fundusa bast?rmas?n?n avantaj?n? kullan?r.
Kucakta Çömelme
Çömelmeyle ayn? ve ayr?ca:
Çömelmenin aksine, dizlerinize ve ayak bileklerinize yüklenmenizi azalt?r.
Anne için daha az yorucudur,daha fazla destek sa?lar.
Sevdi?i birine sar?ld??? için, annenin duygusal olarak daha rahat olmas?n? sa?lar. (Tabi o sevdi?i birinin, güçlü kuvvetli olmas? laz?m:o)
Destekli Çömelme
Resimde, sol yukar?dan a?a?? do?ru ikinci resim.
Harici bask?n?n (yataktan, sandalyeden vs.) neden olabilece?i pelvis eklemi hareketlili?inin s?n?rland?r?lmas?n? ortadan kald?r?r.
Yer çekimininden yararlan?r.
Annenin gövdesini uzatarak bebe?in do?ru pozisyonu almas? için daha fazla alan açar.
Bebe?in dönü? ve ini?inin h?zlanmas? için pelvis eklemlerine hareket özgürlü?ü sa?lar.
Ve  bu pozisyonu yapabilmek için, yine güçlü kuvvetli bir e? gerekir.
As?lma
Resimde soldan sa?a üçüncü.
Destekli çömelmeyle ayn?d?r ama e? için çok daha kolayd?r.
Anne aday?n?n ikinci a?amada ayakta durmas?n?n gerektirir.

?imdi size ilginç bir hikaye anlataca??m.Bunu,do?umla ilgili okudu?um bir kitaptan ö?rendim ve bana çok ilginç geldi.Hikayemiz, hamile yarasalarla ilgili.
Yarasalar, genellikle dik as?larak do?ururlarm??, yani her zaman durduklar?n?n tam aksine.Ba? yukar?da, ayaklar a?a??da. Fakat bir keresinde, Boston Üniversitesinden biyolog Thomas Kunz, acemi bir meyve yarasas?n?n ba? a?a?? durarak, ba?ar?s?z bir ?ekilde do?um yapmaya çal??t???na tan?k olmu?. Bir di?i “ebe” yarasa, bu yarasaya do?ru uçmu? ve “nap?yosun karde? öle do?urulur mu hiç “dememi? tabii :o)) Üç saat boyunca tekrar tekrar, acemi yarasaya, do?ru do?um duru?unu göstermi?. Bir yandan da kas?lmalar? ve ?k?nmay? taklit etmi?. En sonunda, sanc? çeken yarasa durumu kavram?? ve bebe?ini do?urabilmi?.
?imdi benim diyece?im, bir yarasa kadar olamazsak ne yapal?m, nerelere gidelim. Acaba birazc?k do?aya baksak, bizim gibi memelilerin nas?l do?um yapt???n? ara?t?rsak. Mesela kediler, köpekler…
Bu kadar geli?mi? teknoloji ve bilgiyle sahipken, özümüzü unuttu?umuzu, mahremiyetimizi ne kadar kaybetti?imizi ve mekanikle?ti?imizi anlayabiliriz.
Unutmay?n, do?umunuzda dinlemeniz gereken en önemli ses, kendi içsesiniz. Bilgilenin ama içgüdülerinizi de bir kenara b?rakmay?n.
Sevgiler


Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

2 Yorum

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.