Do?uma Haz?rland?k

Do?uma haz?rland?k, doula, do?umahaz?rl?k

Bir selfi de bizden :D

 

Geçti?imiz pazar yani ay?n 22’sinde do?uma haz?rland?k. Tam gün süren, hatta ak?am üzeri kahve ve be? çay? münasebetiyle yakla??k bir saat kadar uzayan Do?uma Haz?rl?k ve Nefes Çal??malar? E?itimimin haziran s?n?f?n? da bitirdim. Vatana millete hay?rl? olsun :)

Birbirinden tatl?, genç 4 çiftin kat?l?m?yla e?lenceli bir e?itim geçti. Özellikle babalar gözlerini k?rpmadan dinlediler. Beraberde e?lenceli bir do?um canland?rmas? yapt?k. Do?umun korkulacak de?il, merak ve heyecanla beklenecek bir süreç oldu?undan konu?tuk.

Do?uma Haz?rl?k ve Nefes Çal??malar? e?itimleri ailelere do?umla ilgili bilinç, yeterli bilgi ve içsel güç kazand?rmal?. Do?umun do?al ve içgüdüsel bir süreç oldu?unu hat?rlatmal?. Annelere ve babalara do?um süreçlerinde, öncesinde ve sonras?nda kullanabilecekleri a?r?yla ba? etme yöntemlerini, ilaç d??? kullanabilecekleri teknikleri ve asl?nda fark?nda olmadan hali haz?rda kulland?klar? kendi yöntemlerini ara?t?rmalar? için yard?mc? olmal?.

Do?uma haz?rland?k, do?uma haz?rl?k kursu, doula

Babalar endorfin masaj? yaparken

 

Her do?umun normal olmak zorunda olmad???, bazen sürecin anne ve bebe?ini sezaryende itti?i ve bu durumda da hala bir tak?m seçenekleri oldu?u ailelere anlat?lmal?.

Asl?nda anneler ve babalar e?itime geldikleri güne kadar do?um ile ilgili duyduklar? ?eylerin yüksek oranda do?ru olmad???n?, hatta do?um sürecinde bir tak?m t?bbi durumlar ve i?aretler (mesela do?um nas?l ba?lar?) haricinde bir do?ru, öngörülen bir saat ya da herkeste ayn? olan, tutarl? bir durum olmad???n?, do?um için gittikleri hastanelerde bazen çokta do?ru ?eylerin olmad???n?, gerçekten sürece teslim olurlarsa co?an hormonlar sayesinde, dalgalarda sürüklenen ama her zaman güvende olan bir kay?k misali do?umunda yolunda akt???n? ö?renmeli, bedenlerine ve bebeklerine güvenmeliler.

Do?uma haz?rland?k, do?uma haz?rl?k kursu, doula, özge dündar ta?k?n

Biraz da oyun oynad?k

Belki fikirlerimiz, korkular?m?z, endi?elerimiz iki günde ba??n?za sihirli bir de?nek deymi? gibi de?i?miyor ama umuyorum ki benim e?itimime kat?lan anne ve babalar ipin ucunu yakalayabilmi?lerdir ve bebeklerinin do?aca?? güne kadar birazc?k yava?lamay?, içlerine dönmeyi, di?i ve yarat?c? güce inanmay? ba?ar?rlar. Do?umu doktorun de?il kad?n?n yapt???n? her zaman hat?rlarlar. Kar??lar?na daima pozitif hikayeler ve güler yüzlü, yard?msever insanlar ç?kar, doktorlar? ile uyum içinde olurlar, do?umlar? su gibi akar ve bebeklerine sa?l?kla kavu?urlar.

Sevgili ?lay, Serdar, Zeren, Gönenç, Özlem, Emre, ?dil ve Volkan’a çok çok te?ekkürler:)

 

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.