Do?uma Haz?rl?k ve Nefes Çal??malar? E?itimi-14 Eylül

Do?uma haz?rl?k ve nefes çal??malar? e?itimi

Do?uma Haz?rl?k ve Nefes Çal??malar? E?itimi

 14 Eylül Pazar günü yeni s?n?f?m? aç?yorum. E?itim tek gün sürecek, sabah 10:00 da ba?lay?p, ak?am 19:00 da bitiriyoruz. Ö?len bir saat yemek molam?z var.

Do?umun co?kusunu korkusuz ya?amak, do?ru bildi?imiz yanl??lar? ö?renmek, negatif cümleleri pozitifleriyle de?i?tirmek için bedenen ve ruhen do?uma haz?rlan?yoruz.

E?itimde neler var?

• Do?umun fizyolojisi ve do?umdaki aktif hormonlar? ö?renip, kad?n bedeninde ya?anan bu mucizevi sürece hayran kalacaks?n?z.
• Do?um nas?l ba?lar, do?umun evreleri nelerdir ve bu evrelerde annede ne gibi de?i?iklikler olur?
• Hastanede sizi neler bekliyor? E?er do?um tercihleriniz yoksa muhtemelen kar??la?aca??n?z rutin müdahaleler hakk?nda bilgileneceksiniz ve böylece art?k sizinde do?um tercihleriniz ?ekillenmeye ba?layacak.
• Anne aday? do?um dalgalar?yla nas?l ba?a ç?kacak? Nefes teknikleri ve ilaç d??? a?r?yla ba?etme yöntemlerini ö?renip, bolca tekrar edece?iz.
• Do?um sürecinde kullanabilece?iniz sizi rahatlatacak aktif pozisyonlar? ve ?k?nma tekniklerini ö?reneceksiniz.
• Do?umda destek neden önemlidir? Doula ne yapar, aileye nas?l destek olur? Baba, anne aday?na nas?l destek olabilir?
• Do?um sürecinde anneyi rahatlatacak masaj teknikleri ö?reneceksiniz.
• Sezaryen olman?z gerekirse neler ya?ayacaks?n?z ve anne-bebek-baba dostu sezaryen nedir?
• Do?umdan sonra bebe?inizi neler bekliyor?
• Do?um sonras? ten tene temas ve göbek kordonunun geç kesilmesinin önemi gibi belkide ilk defa duyaca??n?z ama yenido?an için oldukça önemli konular hakk?nda konu?up bolca pratik yapaca??z.

Do?umunuza sahip ç?kmak için yeterli bilginiz olmal?. Bu bilgiler dahilinde do?um tercihlerinizi haz?rlayabilir ve böylece hastanelerin rutin müdahalelerinden kaç?nabileceksiniz. E?er tercihleriniz olmazsa sistemin size dayatt?klar?n? ya?amak zorunda kal?rs?n?z. Tüm bunlar kafan?zda ?ekillenince doktorunuza do?um ile ilgili tercihlerinizi anlatabilir ve onun bu konudaki görü?lerini ö?renebilirsiniz.

Unutmay?n hamilelik ve do?um acil olarak müdahale edilmesi gereken bir hastal?k ya da komplikasyon de?ildir. Do?um nefes al?p vermeniz, kalbinizin t?k?r t?k?r çal??mas? kadar do?al bir süreçtir. Sistemin içinde kaybolmay?n, do?umunuza sahip ç?k?n!!!

 

Kay?t ve bilgi için;

ozge@dogummelegi.com

535 411 18 91

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.