Do?umda annelerin destekçisi Doula!

Ülkemizde “Doulal?k” kavram? son birkaç y?ld?r daha s?k duyulmaya ba?land?. Doula diyorum çünkü  doulalar?n do?umda yapt?klar? deste?i aç?klayan kelime “koçluk” de?ildir. Belki do?um destekçisi ya da do?um yard?mc?s? diyebiliriz…

Do?umlar?na destekçi olarak kat?laca??m?z annelerle do?um öncesi çal??malar yap?yoruz. Bizimle beraber do?umda anneye destek olacak kim varsa, o da bu çal??malarda bizlerle beraber oluyor. Birlikte annenin do?um alan?n?, mahremiyetini nas?l koruyaca??m?z?, do?um pozisyonlar?n?, do?umda kullan?lan nefes ve ?k?nma tekniklerini ve bunun gibi daha birçok konuda çal??malar yap?yoruz. Anneye do?um plan? için seçenekler sunuyor, seçimi ne olursa olsun sonuna kadar destek oluyoruz.

Do?um ba?lar ba?lamaz ister evde ister hastanede deste?imiz ba?l?yor ve siz bebe?inizi ilk kez emzirene kadar devam ediyor. Hastane sonras? eve ç?kt???n?zda iki ziyaretimiz daha oluyor. Orada da emzirme ve do?um sonras? s?k?nt?lar hakk?nda yard?mc? oluyoruz. Do?um sürecinde annenin yapt???m?z masajlar, duygusal ve bilgisel destek, aromaterapi, reflexsoloji ve ilaç d??? a?r? kesici yöntemlerle do?um dalgalar?n? daha kolay atlatmas?n? sa?l?yor, e?inin de tercih etti?i kadar do?um deneyimine dahil olup, anneye yard?mc? olmas?na çal???yoruz. Bazen görünmez olup e?leri kendi hallerine b?rak?yor, bazende bir orkestra ?efi gibi durumu yönetiyoruz. Bilinenin aksine sadece normal do?umda de?il, planl? yapaca??n?z sezaryen ameliyat?nda annelere destek veriyoruz.

Unutulmamas? gereken en önemli nokta; doula, ebe ya da doktor de?ildir. Anne veya bebe?in sa?l?k durumundan sorumlu de?ildir. Sizin seçimlerinizi asla yarg?lamaz, her konuda size tam destek sa?lar.
Son y?llarda yap?lan ara?t?rmalarda do?um süresince aral?ks?z al?nan profesyonel deste?in;

*Do?um süresini k?satt???
*Anestezi ve a?r? kesici ihtiyac?n? azaltt???
*Annelerin,do?umlar?n? çok daha pozitif ya?ad?klar?n?
*Epizyotomi, vakum, forceps ihtiyac?n?n azald???n?
*Bebeklerin daha sa?l?kl? olduklar? ve annelerini daha kolay emdikleri
*Annelerin ya?ad??? do?um sonras? depresyon oran?nda azalma oldu?u
*Müdahalesiz normal do?um oran?n?n artt???
*Daha az sezaryen ameliyat?na gereksinim duyuldu?u
*Daha az müdahale gereksinimi duyuldu?u kan?tlanm??t?r.

Kaynak: Continuous support for woman during childbirth. Database of Systematic Reviews 2011

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.