Do?umda Hormonlar-Endorfin

Beta-endorfin,beynimizin do?um s?ras?nda salg?lad???,me?hur hormon kokteyline kat?lan,pek bir sevdi?imiz do?al a?r? kesicimiz,moral düzelticimizdir.
Vücudumuzda oksitosun hormonu yükselip do?um dalgalar?m?z artt?kça,beynimiz bu dalgalar? daha kolay kar??lamam?z için beta-endorfin hormonunu salg?lar.Tabii bu hormonlar?n salg?lanmas? için,anne adaylar?na gerekli ortam? ve do?um mahremiyetini sa?lamak gerekir.Bu mahremiyet ortam?nda salg?lanan beta endorfin anne aday?na,ba?ka bir gezegende olma duygusu,do?um sarho?lu?u,”Alice Harikalar Diyar?nda”durumu yaratacaktir.Do?um dalgalar? s?ras?nda annenin yan?nda ona destek olan ki?iler,annedeki bu geçi?i rahatl?kla farkedebilirler.
Alice Harikalar Diyar?na giren annemiz,art?k yükselen endorfin seviyeleriyle çok daha içgüdüsel davranmaya ba?layacak,sesler ç?karacak,sordu?unuz sorulara cevap vermeyecek,vücudunun istedi?i pozisyonlar? alacak belki küfür edecek,korkmay?n!!! :o)Her?ey yolunda…
Endorfin hormonu emzirirken,sevi?irken,a??k oldu?umuzda,alkol al?rken,spor yapt???m?zda salg?lan?r,zindelik ve mutluluk verir.
Anne sütünde de endorfin vard?r.Bu yüzden bebekler,annelerini emerken mutluluktan dört kö?e olurlar.
Beta-endorfin emzirme hormonu olarak bilinen prolaktin salg?s?n?nda artmas?na yard?mc? olur.Tüm do?um hormonlar? birbirleriyle ahenkle dans ederler…
Anne ve bebe?i,salg?lanan endorfin ve oksitosin hormonlar? sayesinde birbirlerine s?k? s?k? ba?lan?r,adeta a??k olurlar.
Suni sanc? ve epidural anestezi ile h?zland?r?lmaya çal???lan do?umlarda(do?al yolla oksitosin salg?layamayan anneye,suni sanc? denilen yapay oksitosin damar yoluyla verilirse,beyin bu hormonu tan?mayacak ve yeterli endorfini salg?lamayacakt?r.O zamanda anne aday?,suni sanc?yla olu?turulan yapay do?um dalgalar?n?,epidural anestezi olmaks?z?n a?amayacak duruma gelir)anne do?al yolla hormon salg?layamaz.Yani k?saca, anestezi alt?nda do?um yapan annelerin tüm do?um hormonlar? ve bu hormonlar?n anneye ve bebeklerine katt??? art?lar birazc?k sekteye u?rar.Emzirme probemleri,do?um sonras? depresyon,anne bebek ili?kisinde kopukluk gibi s?k?nt?larla kar??la??la??labilir.
Her anneye kendi harikalar diyar?na gitme f?rsat?n?n verildi?i,
Aylar boyunca bekledikleri bebeklerine ilk dokunan?n kendileri oldu?u,
Bebeklerin,anne s?cakl???ndan do?duklar? so?uk dünyada,ilk kuca??n,ilk kalp at???n?n,ilk kokunun anne kokusu oldu?u,
pozitif do?umlar?n art?mas? dile?iyle…
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.