Do?umda Hormonlar-Oksitosin

Herzaman söylüyorum,vücudumuz kusursuz çal??an mucizevi bir makina.Her?ey öyle güzel ayarlanm?? ki,ço?u zaman d??ar?dan gelecek hiçbir yard?mc?ya ihtiyaç duymadan,kendi kendine her?eyi hallediyor.Tabii d?? etkenler buna izin verirse…
Hamilelik ve do?umda da durum ayn?.Özellikle do?um süreci boyunca,vücudumuzun salg?lad??? hormonlar birbirleriyle muhte?em bir biçimde çal??arak,bizi ve bebe?imizi hayat?m?z boyunca unutamayaca??m?z,ruhsal ve bedensel geçi?imize haz?rl?yorlar. 

Do?um yapan kad?n,trans halindedir,kendi içinde,derin,d?? dünyadan kopmu? gibidir.Art?k çevresindeki di?er insanlar gibi dü?ünmez,hissetmez,ac? çeker ama her?ey o kadar mükemmel dengelenmi?tir ki,bedenimiz a?r? kesicisini bile kendi salg?lar.

Bilim insanlar?na göre,a??k oldu?umuzda salg?lanan oksitosin hormonu,orgazm ve do?um s?ras?nda da salg?lan?yor.Annenin bebe?iyle aras?ndaki o benzersiz ba??n nedenide bu hormon.(Dü?ünsenize oksitosin,biz a??k olunca,orgazm s?ras?nda ve bebe?imiz do?arken salg?lan?yor.Ben daha ne diiiimm:)
Do?umumuzun ba?lamas?na yak?n,vücudumuz salg?s?lamaya ba?lad??? oksitosinle,bebe?imizin do?umuna haz?rlanmaya ba?lar.Oksitosinin etkisi önce rahim kaslar?nda,sonra süt üretimi için çal??an hücrelerde görülür.

Yap?lan ara?t?rmalarda,bebe?in beyninden salg?lad??? bir maddenin,annesinin hipotalamusunu uyard??? ve bu uyar?n?n verdi?i sinirsel emir sayesinde,hipofiz bezinden oksitosin salg?lanmaya ba?lad??? dü?ünülmektedir.Yani bebekler dünyaya gelmeye,kendileri karar verir,annelerinden birazc?k yard?m isterler,
Uyumlu çal??ma diye buna derim:o)

Oksitosin hormonu sayesinde,kas?lmalar?m?z ba?lar,rahim kaslar?m?z?n oksitosine duyarl?l??? artar.Do?um,oksitosin salg?s?yla dalga dalga ilerler.Kas?lmalar gittikçe kuvvetlenir,bebe?imiz her kas?lmada do?um kanal?nda ilerler,bize biraz daha yakla??r.

Ama unutmamak gerekir,oksitosin için önemli olan,annenin rahat,huzurlu,kendini güvende hissetti?i lo?,bir ortamda do?um dalgalar?n? kar??lamas? ve do?umunu gerçekle?tirmesidir.Bu ?ekilde i?leyen süreçler,anneler ve bebekler üzerinde do?um travmalar? b?rakmayan,son derece pozitif do?um an?lar?yla doludur.

Oksitosinin bir ba?ka önemli görevide,süt üreten hücrelerin etraf?nda bulunan kas dokusunu harekete geçirip,bunlar?n kas?lmas?n? ve bu kas?lmayla da sütün kanallarda ilerlemesini sa?lamakt?r.Ayr?ca oksitosin hormonunun kanallar? geni?letici etkisi,sütün kanallarda ilerlemesini daha da kolayla?t?r?r.Emzirme döneminde oksitosin,bir ba?ka önemli hormon olan prolaktinle beraber çal???r.

Do?um sonras?nda,rahimin daha kolay toparlanmas?ndada önemli görevler üstlenir.Bebe?iniz sizi ne kadar emerse,beyin o kadar oksitosin salg?layacak ve rahim kaslar?n?zda daha çabuk toparlanacakt?r.

California Üniversitesi, San Diego (UCSD) School of Medicine’daki ara?t?rmac?lar,oksitosin hormonunun dokunma ve sar?lmayla vücuttaki salg?lanmas?n?n artt???n? kan?tlam??lar.Do?um yapan annelerin sadece ellerini tutarak,onlara güven veren rahatlat?c? dokunu?larla masajlar yaparak bile oksitosin hormonunun sal?n?m?n? artt?rabiliriz.

Bunlar?n hiçbirini yapamad?k,bir ?ekilde kas?lmalar yeterli olamad?,bedeniniz yeterince oksitosin üretmedi,do?um yava?lad? hatta durdu o zaman size suni sanc? vermek isteyeceklerdir.
Suni sanc? asl?nda sentetik oksitosindir.(tibbi ad? pitosin)Bu hormon damar yoluyla,serumun içine kar??t?r?lmak suretiyle anneye verilir.Yapay oksitosin,direk kana kar??t???ndan beyin  bu hormonu tan?maz ve annenin do?um dalgalar?n? daha kolay,ac?s?z geçirmesi için salg?lad??? endorfini art?k salg?lamaz,dolay?s?yla sanc?lar normalden çok daha ac?l? olur ve çoook yüksek oranda epizyotomi olursunuz.

Asl?nda suni sanc? almadan önce deneyebilece?iniz baz? yöntemler,vücudumuzda oksitosin salg?s?n? artt?racak refleksoloji noktalar? var.Bu tür yöntemleri,hamilelik döneminde kat?laca??n?z do?uma haz?rl?k kurslar?ndan ö?renebilir yada do?um s?ras?nda alaca??n?z profesyonel bir destekçi sayesinde deneyebilirsiniz.

Do?um yapan annenin,oksitosin hormonunu salg?lamas?na yard?mc? olmak için ba?ka neler yapabiliriz?? 
*Annenin elini s?k? s?k? tutun,ona sar?l?n.
*Her?eyin yolunda gitti?ini hissettirin.

*Odadaki ???klar? azalt?n.
*Do?um ba?lad?ktan sonrada annelerin hafif bir?eyler yiyebildi?ini art?k hepimiz ö?rendik.Anneye,içinde oksitosin bulunan hurma yiyebilece?ini hat?rlatabilirsiniz.(hurma,emzirme dönemindede,içindeki oksitosin sayesinde süt üretimini artt?r?r)

*Gözlerinin içine bak?n ve ona harika bir i? ç?kartt???n? söyleyin.
*Sessiz bir ortam yarat?n,yabanc? insanlar? odadan ç?kart?n.
*Anneye medikal bir müdahale yap?lmak istendi?inde,neden yap?laca??n?,yap?lmazsa ne olaca??n?,ba?ka seçenek olup olmad???n? sorun.Örne?in;susuz kalmaman?z için serum takmak istiyorlarsa,bunu siz su içerekte halledebilirsiniz.Yani acil ve gerekli bir müdahale de?il!!!
Unutmay?n;gereksiz yere yap?lacak tibbi müdahaleler do?um hormonlar?n?n salg?lanmalar?n? engeller.
Normal ve sa?l?kl? ilerleyen do?um sürecinde,her?ey bu kadar kolay.
Tanr?,kad?n bedenini do?um yapmaya uygun ?ekilde,i?te böyle kusursuz programlam??.

Bedeniniz sizin için çal???yor,ona güvenin!!!

Sevgiler.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.