Do?umda hormonlar-prolaktin

Prolaktin hormonu oksitosin ile birlikte hem süt üretiminde hem de emzirmede en etkin hormondur. Annelik hormonu olarakta bilinir. Bu hormon hamilelik süresince artar, süt üretecek olan hücrelerin büyüyüp geli?mesini sa?lar ama süt gelmesi için plasentan?n do?up di?er hormonlar?n devre d??? kalmas? gerekir. Do?umda prolaktin seviyesi önce azal?r, do?umun son a?amas?nda yükselir, bebek do?arkende en üst seviyeye ç?kar.

Bebek meme ba??n? emdikçe annenin hipofiz bezinde prolaktin salg?s? artmaya ba?lar. Kana geçen bu hormon buradan meme dokusuna geçerek süt yap?c? hücrelerin süt yap?m?n? ba?latmas?n? sa?lar.

Bebe?in emmesi prolaktin salg?s?n?n art?rmas? yan?nda, hipofiz bezinden kana oksitosin hormonu salg?lanmas?n? da art?r?r.(Bebe?in hayal edilmesi veya a?lad???n?n duyulmas? da ayn? etkiyi yaratabilir)

Süt üretimi arz ve talep kanunlar?na göre i?ler. Bebek ne kadar emerse o kadar çok hormon salg?lan?r ve o kadar çok süt üretilir. Bebe?inizi ilk günden itibaren s?k s?k emzirirseniz memenin prolaktine daha h?zl? tepki vermesini sa?lar. Böylelikle bebe?inizi daha uzun ve yeterli miktarda emzirebilirsiniz.

Anne karn?ndaki bebekte prolaktin üretir. Bebek do?duktan sonrada prolaktin seviyesi yüksek kal?r.Yap?lan ara?t?rmalarda bu durumun bebe?in solunum ve ?s?y? düzenleyen sistemlerinin uyumlanmas?na yard?mc? oldu?u dü?ünülmektedir.

Prolaktin de di?er hormonlar gibi duygu ve davran??lar?m?z? etkiler. Teslimiyet, asabiyet ve tetikte olma duygular?n? art?rarak her durumda bebe?imizin ihtiyaçlar?n? her ?eyin önüne koymam?za neden olur.

Do?umdan hemen sonra ve süt verme s?ras?nda prolaktinle oksitosin birle?erek annenin bebe?ine kendini ?arts?z adamas?n? te?vik ederler. Bu da anneyi mutlu eder ve bebe?in fiziksel ve duygusal sa?l???n? garantiler.

Anlayaca??n?z bedenimizdeki her?ey bizim ve bebe?imizin sa?l???, mutlulu?u, huzuru için  programlanm??.

Bize dü?en sadece içgüdülerimizi takip etmek.

Sevgiler.

Doula Özge

Kaynak:http://www.sarahbuckley.com/pain-in-labour-your-hormones-are-your-helpers/

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.