Memeliler gizlenerek do?urur

Bembeyaz ???klar alt?nda apayd?nl?k ve so?uk bir oda. Do?um yapmaya çal??an kad?n yar? ç?plak, her gelen bir el at?yor k?vam?nda vajinal muayene…
O güne kadar cinsel organ?na hiç bu kadar çok ki?i bakmam??t?, vajinas?n? durmadan aç?p birilerine göstermek hiç bu kadar normal olmam??t?… Bir yerlerle bir yanl??l?k var! Do?um yapmayan bir kad?na bile ayn? muamele uygulansa eminim bir yerleri içeri kaçar. Bu durumda, do?um yapmas? beklenen anne aday?n?n do?uramamas? ve suni sanc?yla do?urtulmaya çal???lmas?, o da olmazsa sezaryen olmas? oldukça normal ve s?k görülen bir senaryodur…
Memeliler gizlenerek do?urur, do?umda mahremiyet, doula özge dündar ta?k?n

Memeliler gizlenerek do?urur

 Ayd?nl?ktan do?an te?hir olma duygusu anne aday?n?n içini kemiriyorken, gerekli gereksiz, s?k s?k, farkl? farkl? doktorlar-ebeler taraf?ndan vajinal muayeneye maruz kal?yorken, do?um dalgalar?yla m? u?ra?s?n yoksa hareket ettikçe sa?? solu aç?lan hastane önlü?üyle mi…
Do?um yapan annenin hissetti?i sanc?lar? daha kolay geçirmesine yard?mc? olmak istiyorsan?z, do?umun gerçekle?ti?i odan?n s?cak ve lo? olmas?na özen gösterin.  Annenin do?um sürecinde, içinde rahat hissedece?i kendi k?yafetlerini giyebilece?ini unutmay?n.
Etrafta mumlar?n yand??? romantik do?um odalar? istiyoruz...
A??r? ayd?nl?k ve so?uk ortamlar annenin adrenalin seviyesini yükseltebilir ve bu durum do?umun ilerlemesini sa?layan oksitosin hormonunun düzgün sal?nmas?n? engeller.
Do?um yapan annenin fiziksel rahatl???, kendini güvende ve huzurlu hissetmesi, do?um hormonlar?n?n düzgün sal?nmas?n? ve do?umun güzel ilerlemesini sa?lamaktad?r. Yapaca??n?z ufac?k de?i?ikliklerle mucizeler yaratabilirsiniz…
Bir s?cak su torbas? edinin ve do?um dalgalar? s?ras?nda ya da sanc? molalar?nda anne aday?n?n bel-sacrum bölgesine koyun. Anneden geri bildirim al?n. Nas?l hissetti?ini, iyi gelip gelmedi?ini anlamaya çal???n… Bu ?l?k his, ço?u anne aday?na do?umda yard?mc? oluyor. Bence denemeye de?er :)
Bu yaz? 16.09.2013 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.