Do?umda Nefes

Nefes,vücudumuzun en önemli ihtiyac?…
Nefes,dünyaya giri? kap?m?z…
Nefes,Tanr?n?n bize üfledi?i ruhu…
Nefes,duygular?m?z? farketmeden ifademiz…
Nefes,bedenimizle en önemli ba?lant?m?z…
Nefes,kan?tlanm?? ?ifa…
Ve nefes,hepimize sunulmu? en büyük nimetlerden biri,yan?ba??m?zda…
Farkedersek…

Gelelim nefesimizi do?umda nas?l kullanaca??m?za;
Hani hep diyorumya,do?umda bedenimiz yapmas? gerekenleri zaten otomatik olarak ve kusursuz yap?yor.Bizim tek yapmam?z gereken,bedenimizi rahat b?rakmak.Panik olmadan an? ya?amak.Çok klasik oldu ama gerçekten öle.
Do?umu uzun,engelli bir ko?u gibi dü?ünün ve sizde engelleri tek tek a?acaks?n?z.Bütün sürece de?il,o anda kar??n?za gelen do?um dalgas?na konsantre olacaks?n?z.
Bunun içinde Nefes Fark?ndal???n? kullanmal?s?n?z.Nefes fark?nda??nda olmak nelere yarar?
1-Do?um eylemi s?ras?nda(hem aç?lma döneminde,hemde bebe?inizi itme s?ras?nda) gelen do?um dalgalar?yla uterus kas?l?r ve bebe?inize giden kan ak??? dolay?s?yla oksijen azal?r.Siz bu dalgalar s?ras?nda kontrollü,yava? ve derin bir nefes ald???n?zda (kendi do?al nefesimizi bozmadan,zorlamadan!)kan?n?za geçen oksiyen miktar? artar ve bebe?inize daha fazla oksijen gider.Bu ek oksijen,kas?lmalar s?ras?nda bebe?inizin oksijensiz kalmas?n? önler.
2-Do?um dalgalar?n? daha kolay geçmenizi sa?lar.Zihninizi sakinle?tirip,sol beyninizi yani duygular?n?z?,hislerinizi en çok istedi?imiz içgüdülerinizi devreye sokar.
Asl?nda ne kadar kolay bir yöntem,siz bunu her an yap?yorsunuz.Nefes al?p,veriyoruz.Sorun yok,kolay…
?imdi burnunuzdan derin bir nefes al?n ve a?z?n?zdan kocaman bir pastan?n üzerindeki 10 tane mumu üfler gibi uzuuunn bir nefes verin.
??te hepsi bu!
Bir dakika tutun ve bu bir dakika boyunca kendi do?al ritminizde burundan nefes al?n,a??zdan verin,mumlar? üfleyin.Verdi?iniz nefesin sesini duyun.
Bir dakikada yakla??k 5 ila 8 nefes vermeniz uygundur.Bir dakikada 20 nefes al?p veriyorsan?z,i?te bu biraz fazla.Demek ki çok h?zl? nefes al?p veriyorsunuz,biraz yava?laman?z gerek.
Ne yapmal?s?n?z?
Hamileli?iniz süresince ayn? yukar?da anlatt???m gibi nefes fark?ndal??? çal???n.Gün geçtikçe nefesinizin yava?lad???n? ve bir dakikada art?k 20 de?il,15 nefes ald???n?z? göreceksiniz.
Trafik s?k???k,ba??n?z a?r?yor,bula??k y?k?yorsunuz,size anlatt???m nefesi uygulay?n.Yatmadan önce,uyku tutmazsa nefes al?n.Bir dakika sonra göz kapaklar?n?z? tutamayacaks?n?z…
Ne kadar çok pratik yaparsan?z,do?um an?n?zda nefesinize daha kolay konsantre olursunuz.

Do?um dalgalar? a?a?? yukar? 30 sn-1 dak aras? gelecek,dalgalar? hissetmeye ba?lad?n?z,evet ba?l?yoruz.
Derin bir nefes al?n (bu sanc?ya haz?r?m,bebe?imi bana yakla?t?racak olan bu sanc?,bebe?im geliyor) ve nefesinizin sesini duyacak ?ekilde verin,bu ilk nefes sanc?ya giri? kap?n?z olsun.Sonra tüm fark?ndal???n?zla orada kal?n ve nefeslerinize devam edin.Nefesiniz burnunuzdan giriyor,ci?erlerinize doluyor,bebe?inize ula??yor ve bebe?iniz gülümsüyor.Her nefeste dahada mutlu oluyor.Sizinle kucakla?mak için can at?yor.Siz onu hala nefesinizle besliyorsunuz.Ve sanc?n?z hafifliyor,derin bir nefesle tüm kaslar?n?z? gev?etiyorsunuz ve sular duruluyor.Dalgalar uzakla??yor.??te buda geçti.Art?k bebe?iniz size çok daha yak?n.Yapman?z gereken tek ?ey,do?um sanc?lar?yla birlikte çal??mak.Bedeninizi dinlemek,nefesinizi tutmamak.
Ne yapmamal?y?z?
Do?um dalgalar? s?ras?nda çok h?zl? ve çok derin nefes al?p verirseniz,kan?n?za giden karbondiyoksit miktar? h?zl? bir ?ekilde dü?er.Buda geçici biliç kayb?,tansiyon dü?mesi el ve ayaklarda uyu?ma yapabilir.
Çok h?zl? ve çok derin nefes al?p vermemeliyiz.1 dak,5 ila 8 nefes uygundur.
Nefesimizi tutmamal?y?z.
Do?um sürecinizde do?al olarak al?p verdi?iniz nefesler,sizin için en mükemmel nefeslerdir.Kendi do?al?n?zdan d??ar? ç?kmay?n,içgüdülerinizi dinleyin.
Ben herzaman,bir insan? dünyaya getirmenin kendi çap?nda bir ayin oldu?unu dü?ünmü?ümdür.Kendi kendine ilerlemesi gereken bir süreç,annenin do?um eylemi sürecinceki mahremiyetini,do?um alan?n? koruman?n,ona kendi ayinindeki sessizli?i,huzuru,rahat rahat,çekinmeden hareket edebilmeyi,ses ç?karma özgürlü?ünü sa?lad???m?zda en mükemmel nefes annenin bedeninde akacakt?r.Üzerinde fazla kafa yormaya gerek yoktur!
Do?umda nefesin en temeli budur.
Bu anlatt?klar?n size masal gibi geliyorsa yada daha çok nefes egzersizi yapmak istiyorsan?z art?k Türkçe bir nefes cdmiz var.Do-um’un http://www.do-um.com/ kurucular?nda Sevgili Ba?ak ve Nur,hamilelik ve do?um sürecinizi daha keyifli geçirmeniz için harika bir nefes cdsi ç?kartt?lar.Bu cdde,do?um ve hamilelik sürecinde kullanabilece?iniz faydal? nefes çal??malar? bulacaks?n?z.??te sat?n alabilece?iniz linkte burada :o) http://urun.gittigidiyor.com/bebek-anne/hamilelik-ve-dogum-icin-nefes-calismalari-cdsi-51675123
Ben ald?m,aksamlar? i?ten eve dönünce dinliyorum,onlarla beraber en az?ndan bir iki nefes yap?yorum,kendime geliyorum :o)
?ifa yan?ba??m?zda…
Sevgiler.

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.