Do?umu Kolayla?t?ran 10 Yöntem

1-B?LG?LEN?N
Do?urmaktan korkuyoruz çünkü, beynimiz do?uran kad?n ile ilgili yanl?? bilgi yükleriyle dolu. ?zledi?imiz filmlerden, dizilerden tutun, son y?llarda duydu?umuz ço?u do?um hikayesi korkunç. Bilgi korkunun dü?man?d?r. Peki nas?l bilginece?iz?
Do?um ile ilgili kitaplar okuyabilir, do?uma haz?rl?k kurslar?na kat?labilir, do?al do?um hikayeleri okuyabilir, konu hakk?nda do?ru film ve videolar? izleyebilirsiniz. Tabi e?iniz ya da do?umda size destek olacak ki?ininde bu konularda bilgilenmesi, size daha kolay destek olmas? için oldukça gereklidir.
2-GEV?EME EGZERS?ZLER?
Rahat do?urmak için gev?emeyi ö?renmelisiniz. Gergin bir ruh, gergin bir bedeni pe?inden sürükler. Yoga yap?n, youtube da kolayca bulabilece?iniz meditasyonlar var onlar? deneyin. Gözlerinizi kapat?n, ellerinizi karn?n?z?n üzerine koyun ve tam bebe?inize kocaman bir nefes yollay?n. Nefesinizi burnunuzdan al?n ve a?z?n?zdan sanki kocaman bir pastan?n mumlar?n? üflüyormu?sunuz gibi verin. Nefesiniz karn?n?za dolsun, karn?n?zda sanki balon ?i?iyormu? gibi hayal edin. Nefes ald???n?zda bebe?inizin gülümsedi?ini, onu tertemiz oksijenle besledi?inizi hayal edin.  Bu nefes egzersizini yakla??k 1 dak ya da 10 nefes kadar yap?n, gev?emenin ne kadar kolay oldu?unu görün.
Kendi yönteminizi de olu?turabilirsiniz.Dua etmek, tespih çekmek, mantra tekrarlamak, ?ark? söylemek, masaj yapt?rmak…
Gev?emek için pek çok yöntem bulabilirsiniz.
3-NEFES VE ?LAÇ DI?I A?RI KES?C? YÖNTEMLER
Do?umda nefes kullan?m? konusunda eminim pek çok ?ey duymu?sunuzdur. E?er bir do?uma haz?rl?k kursuna giderseniz, çe?itli nefes tekniklerini ö?renebilirsiniz. Bu tür çal??malar? ücretsiz alabilece?iniz kurslar da var, ama en önemlisi ö?rendi?iniz bu teknikleri do?umunuza kadar s?k s?k çal??mak, hayat?n?za geçirmek.
Pam England’?n “?çgüdüsel Do?um” isimli kitab?nda da, ilaç d??? a?r? kesici yöntemlerle ilgili aç?klay?c? bilgiler bulabilir, kendi yöntemlerinizi de olu?turabilirsiniz.
4-KES?NT?S?Z DESTEK
Anne adaylar?n?n do?umda en çok ihtiyaçlar? olan ?ey kesintisiz destektir. Do?umda yaln?z olmad???n? bilen ve do?ru desteklenen annelerin do?umlar? çok daha kolay geçer. 
Do?uran kad?n ne ister, nas?l davranmal?, sanc? s?ras?nda ne yapmal?, ne demeli… Anne aday?na destek olan ki?i bunlar?n hepsini ve daha ço?unu ö?renmesi gerek. 
Profesyonel destek almakta bir seçenek. Do?umunuzdan önce bir doula ile tan??abilir, beraber çal??malar?n?z? yapabilir, do?um sürecinizde doulan?zdan kesintisiz destek alabilirsiniz. 
5-UFAK ATI?TIRMALAR VE SU ?ÇMEK
Do?umunuzun ba?lad???n? fark etti?inizde, hastaneye gitmeden karn?n?z? doyurun. Aç aç do?um gibi bedeninizi oldukça zorlayacak bir eylemi yapman?z çoooook daha zordur. Zaten do?um ilerledikçe, sanc?lar s?kla??p, rahim a?z?n?n aç?lmas? artt?kça can?n?z hiçbir ?ey yemek istemeyecek. 
Do?um, kocaman bir da?a saatler boyu t?rmanmak kadar zorlu, güç gerektiren bir mucize. Do?um öncesi yedi?iniz yemek size güç verecek unutmay?n. 
Su içmekte çok önemli, tüm do?um sürecinizde su için. Unutursan?z yan?n?zdaki destekçi ara ara size su vermeli.Az?c?k ta olsa, sadece a?z?n?z? ?slatacak kadar da olsa su için. E?er susuz kalmaman?z için serum tak?lmak istenirse, zaten su içti?inizi hat?rlat?p serumu takt?rmayabilirsiniz. 
6-HAREKET ED?N,YATMAYIN
Do?um sürecinde kendi haline b?rak?lan, içgüdülerini takip etmesi sa?lanan hiçbir kad?n sürekli olarak yatakta yatmaz. Ara arada olsa, aya?a kalk?p yürümek, sallanmak, dans etmek, çömelmek isteyebilirsiniz. 
Bedenini özgür b?rakan kad?n, do?um sanc?lar?n? daha kolay kar??lar, onlara uyum sa?lar.
Bebek do?mak için optimum pozisyonunu daha kolay bulur, pelvisten daha kolay geçer.
7-DO?UM PLANINIZ OLSUN
Unutmay?n do?uran kad?n hasta de?ildir, dolay?s?yla hastane prosedürlerinin ço?u onlar için geçerli olmayabilir. Doktorlar do?um yapacak her anneye gereksiz olarak rutin müdahalelerde bulunmamal?lar. 
Sizde bir do?um plan? haz?rlayabilir (internette bir dolu örnek bulabilirsiniz), do?um tercihlerinizi bu listeye ekleyebilirsiniz.Tabi unutmamak gerekir ki,do?um planlanabilen bir süreç de?ildir. Sizin listenize yazmad???n?z, hiç istemedi?iniz müdahaleleri doktorunuz yapmak zorunda kalabilir. Sonuçta önemli olan sizi ve bebe?inizin sa?l???…
8-DOKTORUNUZLA NET KONU?UN
30. haftalara gelmeden doktorunuzla do?um hakk?nda konu?un. Onun genel olarak do?uma bak?? aç?s?n? anlayabilece?iniz genel sorular sorun. Do?um plan?n?z? mutlaka doktorunuzla payla??n, bir örne?ini ona b?rak?n. Kafan?za tak?lan her soruyu sorun. En önemlisi doktorunuzdan çekinmeyin. 
9-DO?UMA KALABALIK G?TMEY?N
Do?um sürecinde yan?n?zda ne kadar az ki?i varsa o kadar iyidir. Mümkünse size ac?yan gözlerle bakmayacak, size güç verecek, do?ru kelimeleri seçerek size yard?mc? olacak bir ya da iki ki?i yeterlidir. Emin olun sanc? s?ras?nda odada yüksek sesle konu?an, t?k?r t?k?r dola?an, telefonu çalan, bir?eyler at??t?ran, kendi do?umlar?ndan övgüyle bahseden hiç kimseyi yan?n?zda istemeyeceksiniz.
10-KEND?N?ZE, BEBE??N?ZE, DO?AYA GÜVEN?N
Her ?eyden önemlisi bedeninize güvenin. Minicik bir spermin yumurtan?z? döllemesiyle olu?an mucize bebe?iniz, sa?l?kla bedeninizde büyüdü ve kolayl?kla do?acak. Bedeniniz nas?l do?uraca??n? biliyor. Sizin yapman?z gereken gev?eyip bebe?inizin geçti?i yollar? rahatlatmak. Ak??a b?rak?n ve nas?l adland?r?yorsan?z Allah’a, Tanr?’ya, Do?a’ya, Toprak Ana’ya güvenin.
Mucizeleri uzaklarda aramay?n…
Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

2 Yorum

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.