Doula inzivam?z

Harika bir hafta sonu geçirdim. Doula e?itimimizin son aya??n? Bolu’da, Sima arkada??m?z?n yayla evinde yapt?k. Hepimiz heyecanla 5 may?s? bekliyor ve haz?rlan?yorduk. Doula bohçam?z, Sevgili Doula Arkada??m mektuplar?, yalan defterleri, arkada?lara doula boncuklar? ve daha neler neler…
Ödevler yap?lm??, çantalar haz?rlanm?? heyecanla koyulduk yollara… Beraber geçirdi?imiz iki gün çok ?eyler payla?t?k, güldük, e?lendik, birbirimizi dinledik, eksiklerimizi giderdik. Benim için ve eminim di?er arkada?lar?mda ayn? fikirdedirler çok yo?un bir haftasonuydu. Dolunay ve h?drellezde bize e?lik etti :) Bir kez daha bu e?itime kat?lmakla ne kadar iyi bir karar verdi?imi anlad?m. E?itim boyunca birçok ?ey   ö?rendim, okudum, payla?t?m, güldüm, a?lad?m, kendimin hiç fark?nda olmad???m yanlar?yla yüzle?tim, içimdeki sesleri dinledim, ?nana’yla tan??t?m (belki bir gün onun hikayesini yazar?m) mucize gibi, bebeklerin do?umlar?na tan?k oldum, annelerin ellerinden tuttum, gözlerine bakt?m, sekiz tane harika kad?nla tan??t?m ve Julia sayesinde hayallerim gerçek oldu…
Bir de bakt?k dokuz ay? geride b?rakm???z, elimizde doula bohçalar?m?z ve e?ik ta??n?n önünde niyet edip labirente giriyoruz, hala burnunum dire?i s?zl?yor. Ayr?l?k gibi geliyor bu ama her?eyin ba?? oldu?unu biliyorum. Bir e?itimi tamamlad???m için hiç bu kadar üzülmemi?tim…
doula inzivam?z

inzivada yapt???m resimlerden biri

Biz Türkiye’de e?itim alm?? ilk doulalar do?umlar? iyile?tirmek, kad?nlar?m?z?n do?um ile ilgili bilgilenmesi ve daha pozitif do?um deneyimleri ya?amas? için harekete geçtik. Önümüzde çok uzun bir yol var ve çok güzel ?eyler yapaca??m?za eminim.
Buradan tekrar bütün arkada?lar?ma çok te?ekkür ederim, hepsinden ayr? ayr? çok ?ey ö?rendim. Hepsini çok seviyorum.
Hikayenin sonunda hepimizin Kahraman? Julia, iyi ki hayat?ma girmi?, iyi ki onu tan?m???m…
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.