Ebe ve doula aras?ndaki farklar

                               
EBE

Gebelik, do?um, do?um sonras? ve yeni do?an döneminde gerekli izlem, bak?m, dan??manl?k ve e?itim hizmetlerini yürüten,normal do?umlar? ve  doktorun olmad??? hallerde makat do?umlar? yapt?ran, gerekti?inde epizyotomi uygulayan  ve acil durumlarda uygun giri?imlerde bulunan, ana çocuk sa?l??? ve aile planlamas? hizmetlerini yürüten, kad?n, aile ve toplum sa?l???n?n yükseltilmesi ve korunmas? için ebelik uygulamalar? ile kar??lanabilecek giri?imleri planlayan, uygulayan, de?erlendiren, denetleyen ve yöneten  yetkili sa?l?k personelidir. Ayr?ca ebe;  temel sa?l?k hizmetleri kapsam?nda ba????klama, 0-6 ya? çocuk bak?m ve izlemi, bula??c? hastal?k kontrol programlar?nda da görev al?r.Ebelerin çal??ma alanlar?na, pozisyonlar?na ve e?itim durumlar?na göre; görev, yetki ve sorumluluklar? Sa?l?k Bakanl???nca ç?kar?lacak yönetmelikle düzenlenir.Ebeler anne ve bebek sa?l???ndan sorumlu,e?itimli,medikal bilgileri olan sa?l?k personelleridir.Do?um süresince f?rsat buldukça anneye duygusal destek sa?lamalar?da görevlerinden birisidir.(Son cümle tamamen ?ahsi fikrimdir).

Yurt d???ndaki ebelerin sorumluluklar? ve görevleri çok daha farkl?d?r.(Yukar?da yazd???m  görev tan?m?n?,Türk Ebeler Derne?inin resmi sayfas?ndan ald?m).
 
 
DOULA(DULA)
 
Doula anneye asla medikal bir destekte ya da tavsiyede bulunmaz.Annenin ve bebe?in sa?l?k durumundan sorumlu de?ildir.Hamileli?i süresince annenin en yak?n arkada?lar?ndan biri olur.Hamilelik ve do?um süresince anneye kesintisiz duygusal , fiziksel destek sa?lay?p, do?ru bilgi ak??? sa?lar.Do?um sürecinde annenin tüm kararlar?na sayg?l?,tüm seçimlerinde tam destek sa?larlar.Anneye do?um dalgalar?yla daha kolay ba?a ç?kmas? için nefes teknikleri,ilaç d??? a?r? kesici yöntemler ve do?um pozisyonlar? ö?retir.Do?um süresince bu teknikleri yapmas?nda annenin en büyük destekçisi,hat?rlat?c?s? olur.Homeopatikyöntemler,refleksoloji,accupresure,aromaterapi,masaj konular?nda e?itimli olan dulalar hamilelik ve do?um sürecinde anneye bu yöntemlerle destek olurlar.Bir orkestra ?efi gibi anneye destek olan ki?ileri de yönlendirir,annenin ve kendilerinin istekleri do?rultusunda do?um deneyimine dahil olmalar?n? sa?larlar.Doulalar do?umdan sonra yapt?klar? ev ziyaretinde,annenin emzirme ile ilgili sorunlar?n?,postpartum depresyonunu tespit edip,gerekirse konusunda deneyimli profesyonellere yönlendirirler.Böylece anneler,babalar çok daha olumlu do?um deneyimleri ya?arlar.
 
NOT:Bu yaz?m? 21 temmuz cumartesi günü Hürriyet gazetesinde  ç?kan röportaj?ma,benim bilgim d???nda at?lan ba?l?k üzerine yazmaya karar verdim.Ebeli?in yeni hali doulal?k diye bir ?ey olamaz.
Do?al do?umlar için en güzel birliktelik anne,ebe,doula el ele…
Sevgiler
 


Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

1 Yorum

  1. Ece :

    Merhaba Ozgecim
    Hatirliyorsan roportajin muhtemelen yaptigin kayit ile ortusur ama cok sacma bir baslik atabilirler demistim.Bu kadar olur!
    Platesci hamilen Ece :)

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.