Emzirme sorunlar? MAST?T

Emzirme sorunlar? MAST?T

Mastit

Mastit, emziren ço?u annenin ba??na gelen bir rahats?zl?k. Süt üretiminin aktif olarak ba?lay?p, devam etti?i dönemlerde memeler süt ile dolar ve e?er yeterince bo?alt?lmazsa meme kanallar?n?n bir yada bir kaç? t?kan?r. Memelerde k?rm?z?l?klar, s?cakl?k, sert a?r?l? bölgeler, annede grip olmu? gibi hisler ve ate? görülebilir. Sütte tuzlu bir tat olu?ur ve bebekler meme emerken yüzlerini ek?itirler. Mastit hem anne hemde bebek içi s?k?nt? verici bir durumdur.
Görünürde bir s?cakl?k ve k?rm?z?l?k olmad???, sadece memede ac? hissiyle beliren enfeksiyonlara da  dikkat edilmesi gerekir.
Meme dolgunlu?u da annede ate?e sebep olabilir. Bu durumu mastitle kar??t?rmamak gerekir. Etkin bir ?ekilde emzirme gerçekle?ip, süt bo?alt?ld???nda annenin ate?i dü?er.Halk aras?nda buna süt ate?i denir. E?er ate? dü?müyorsa, yorgunluk, k?rg?nl?k, genel bir hastal?k hali varsa doktora gidilmelidir.
Memedeki enfeksiyonlar nadiren ileri derecelere ula?arak, meme içinde apse olu?mas?na neden olabilir. Apseli memede a?r?,k?rm?z?l?k,ate? ve di?er belirtiler çok daha ?iddetli görülür. Böyle durumlarda ilaç tedavisi yan?nda ufak bir operasyonla apsenin bo?alt?lmas? gerekli olacakt?r.
Mastit kronikte olabilir. 
Mastiti Tetikleyen Faktörler
*T?kanm?? süt kanallar?.
*S?k s?k emmeyen bebek.

Emzirme sorunlar? MAST?T, doula

Sakin ol, emzirmeye devam ;)

*Gö?üs ucunun enfeksiyon kapmas?.
*Yat?? pozisyonu (sürekli yüz üstü yatmak).
*Daha önceden geçirilmi? gö?üs operasyonlar?.
*Gö?üs ucu mantar? (daha çok ilk alt? haftada olur).
*Bebe?in a??z içi bakterilerinin emzirme esman?nda annesine geçmesiyle.
*Gö?üs ucu su toplamas?.
Tedavi stratejileri
Öncelikle neden mastit olu?tu?unu bulmak laz?m. Annede mastit olu?umunu sa?layan nedir? Lokal midir? Yukar?da s?ralad???m mastiti tetikleyen faktörlerin hangisi yada hangiler annede vard?r?
Mastit Olan Anneler Ne Yapmal??
*Emzirmeye devam etmeli, s?k s?k emzirmeli, farkl? emzirme pozisyonlar? denemeli.
*Memeyi temizlemeli.
*Sütü hareket ettirmeli. Emziremedi?i zamanlarda sütünü pompalamal?. 
*Ev i?ini, ko?u?turmay? b?rakmal?.
*Bol s?v? tüketmeli.
*Beslenmesine dikkat etmeli.
*A?r?yan, dolgun meme bölgesine ?l?k bir bez yerle?tirebilir.
*Doktorunun verdi?i ilaçlar? do?ru kullan?lmal?. Genellikle antibiyotik içerikli ilaçlar verilir ama endi?elenmeyin bebe?e zarar verici antibiyotikler de?il bunlar, emzirmeyi kesinlikle b?rakmay?n.
*Enfeksiyonun geçti?ini sanarak yar?da b?rak?lan ilaçlar tam tedavi edici olmaz ve geri gelen enfeksiyon daha ?iddetli olur. ?laçlar?n?z? düzenli kullan?n.
*Kulaktan dolma, e? dost tavsiyesiyle ilaç almay?n.
*?yile?emedi?iniz bir meme enfeksiyonunuz varsa,bebe?inizin dil ba?? var m?, doktorunuza kontrol ettirin.
*Halsizlik, stres ve kötü beslenmeyi hayat?n?zdan ç?kart?n. 
Sonuç olarak unutmaman?z gereken en önemli ?ey;
Bebe?inizi s?k s?k emzirmek olmal?d?r.
Sevgiler
Özge

 

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.