Gereksiz Müdahaleleri Önlemek

                                        
Malesef do?umlar?m?z,gereksiz yere uygulan?lan rutin müdahalelerle dolu…Gereksiz yere aç?lan damar yollar?,tak?lan serumlar,aral?ks?z nst,epizyotomi,zarlar?n patlat?larak do?umun h?zland?r?lmas?,suni sanc?,epidural anestezi,sezaryen.Hepsinin yararl? oldu?u noktalar ve kurtard??? hayatlar muhakkak ki var ama tüm bu i?lemler do?um sürecinde rutinle?ince,her anneye gerekli gereksiz uygulan?nca i?in rengi de?i?meye ba?l?yor.
Yap?lan ara?t?rmalar göstermi?tir ki,yap?lan rutin müdahaleler do?umu daha zorlu ve riskli hale sokuyor.Yap?lan bir müdahale s?kça arkas?ndan yenilerinin gelmesini sa?l?yor.
Yap?lan baz? müdahalelerin,zarars?z ve etkili do?al yöntemleri mevcut.Mesela su içerseniz,aç kalmazsan?z serum tak?lmas?na gerek kalmayabilir.E?er hamileli?iniz sa?l?kl? geçmi?se ve bebe?inizin stres alt?nda oldu?unu gösteren i?aretler yoksa,videoda izledi?iniz gibi (anne küvette yatarken,ebesi bebe?in kalp at??lar?n? minik bir aletle dinliyor) nst ye ba?lanmadan,siz farkl? pozisyonlardayken de kalp at??lar? dinlenebiliyor,dolay?s?yla sürekli nst ye ba?lanmam?? oluyorsunuz.
Hareket etmek,merdiven ç?kmak,yürümek do?umunuzu ba?latabilece?i gibi sürecin h?zlanmas?n? da sa?lar.Böylece suni sanc? ve zarlar?n patlat?lmas?na ihtiyac?n?z kalmaz.
Epidural seçene?ini dü?ünmeden önce de,kullanabilece?iniz baz? ilaç d??? yöntemler var.Suya girme,masaj,nefes ve gev?eme teknikleri,pozisyon de?i?tirme gibi…
Do?umunuz süresince size birçok müdahale teklif edilecektir.Bunlar? kabul etmeden önce riskleri ve alternatifleri ve neden yap?lmas? gerekti?i hakk?nda bilgi almal?s?n?z.
Tüm bunlar? do?uma girmeden çok önce doktorunuzla konu?mal?s?n?z.Kendinize bir do?um plan? haz?rlay?p,onun üzerinden hareket ederseniz,doktorunuza neler soraca??n?z? da unutmazs?n?z.
Sevgiler
Özge


Kaynak:http://www.injoyvideos.com/mothersadvocate/Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.