Hamile Kamp?

www.ana-dolu.com
Dr. AY?E DUMAN
 ?LE
DO?UM YOLCULU?UNA HOL?ST?K YAKLA?IM KAMPI
Do?um mucizenizi ke?fedin veya ya?ama yolculuk
17-18 Mart 2012 Sevginizin Ürünü ve Sevgilinize…
Do?um mucizenize ?ahit olabilmeniz için düzenlemi? oldu?umuz ”Do?um Yolculu?una Holistik Yakla??m” Kamp?na Davetlisiniz….

Hipnoz; öze dönü?, içsel bir yolculuk, fark?ndal???m?z? artt?r?p özgürle?mek olarak da tan?mland???nda do?umdaki faydalar? çok daha iyi anla??labilir.
Zira do?umu a?r?l? hale getiren, zorla?t?ran hatta bazen imkâns?zla?t?ran nedenlerin en ba??nda, do?umun do?all???ndan uzakla??p t?bbi bir müdahale gerektiren süreç olarak de?erlendirmek, anne aday?n?n a?r? beklentisiyle korkup gerilmesi ve tüm bedeniyle birlikte do?um kanal? kaslar?n? kasmas? gelmektedir.
Do?um sürecinde rahim kaslar? istemsiz kas?l?r. Aynen kalp kas? gibi. Tüm ömrümüz boyunca kalbimiz çal???rken a?r? hissetmedi?imiz, ba??r?p ça??rmad???m?za göre do?umdaki kas?lmalarda a?r? hissetmek ( t?bbi bir problem yoksa ) negatif ?artlanmadan ba?ka bir ?ey de?ildir. Biz negatif hipnozlar?n?z? bozarak, sizin için en özel an olan do?umun tad?n? ç?karman?z? hedefliyoruz.
Do?umda hipnoz uygulamalar? Amerikan T?p Birli?i taraf?ndan kabul edilmi? bir yöntemdir. Kendi kendine hipnoz ( oto hipnoz ) sayesinde normal do?um, do?al, a?r?s?z keyifli bir olay olarak ya?an?r. Bu amaçla hamile annelere destek olmak; do?uma haz?rl?k, do?um esnas?nda bilinmesi gerekenleri payla?abilmek amac?yla “HAM?LEL?K KAMPI” ad?yla bir aktivite planlam?? bulunuyoruz.
1.GÜN 17 Mart 2012 Cumartesi Saat: 11.00-18.00
1) Hamilelik Fark?ndal???n?n Olu?turulmas? (Video Görüntüleri ?le)
2) Do?umda Stres ve Korku Faktörü
3) Hamilelikte Ortaya Ç?kan Kayg? Bozukluklar?n?n E.F.T ?le Giderilmesi
4) ?majinasyonla Hamilelik Mucizesini Ke?fetme
5) Do?um Fark?ndal???? Negatif Hipnozlar?m?zdan Kurtulma
6) Beden ve Zihnin Do?uma Haz?rlanmas? (Yogaya Giri? ve Nefes Egzersizleri)
2.GÜN 18 Mart 2012 Pazar Saat:10.00-17.00
1) Yoga ?le Güne Ba?lama
2) Otohipnozla Do?uma Haz?rlanma
3) Do?um Bedende Nas?l ??ler
4) a)A?r?s?z Do?uma Haz?rl?k (Hipnotik Teknikler)

    b)?majinasyon ?le Do?umu ?ölene Çevirme Çal??mas?
5) Baban?n Do?umda Koçluk E?itimi
6) Mutlu Lohusal?k ?çin Hipnoz
E??T?ME K?MLER KATILAB?L?R: Hamileler, Do?um Korkular? Yüzünden Gebeli?i Erteleyenler, Zor Do?um Hikayesi Olanlar, Do?umda Anne ve Bebe?e Yard?mc? Olup Bu Yolculu?a ?ahitlik Yapmak ?steyen Herkes (Kad?n Do?um Uzmanlar?, Ebe, Doula, Do?um Koçu)
E??TMEN: Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Dr. Ay?e Duman
Bilgi ve Kay?t ?çin: 0 533 613 32 30

ÖNEML? NOT: Hamile Kamp?m?za 25 ?ubat-5 Mart 2012 Aras?nda Kay?t Yapt?ranlar ?çin E?le Birlikte E?itim Ücreti: 600TL+KDV  
6 Mart 2012 Sonras? Kay?t Yapt?ranlar ?çin E?itim Ücreti: 700TL+KDV      
E?itimimize konaklamal? kat?labilece?iniz gibi, günü birlikte kat?labilirsiniz. Konaklamas?z, Günü Birlik E?itim Ücreti: 500TL+KDV
KAYIT ?Ç?N: Hamile Kamp?m?z 10 çift ile s?n?rl? oldu?undan ön kay?t  yapt?rman?z gerekmektedir. Kontejan doldu?u takdirde, kat?l?mc?lar bekleme listesine kaydedilecek ve bir sonraki e?itimde öncelik tan?nacakt?r. E?itim ücretinin en az %20’sinin ön bedel olarak a?a??daki hesap numaras?na yat?r?lmas? kesin kayd?n ön ko?uludur. Sonradan e?itime kat?lamayaca??n?  beyan edenler, kaporadan ve e?itimden vazgeçmi? kabul edilir ve ücret iadesi yap?lmaz.
HESAP NUMARASI: Kuveyt Türk Kad?köy ?ubesi                                          
IBAN: TR800020500000010410100001 Ay?e Duman Ad?na
YER: Beyaz Bahçe Butik Otel – Polonezköy                                                       
ADRES: Cumhuriyet Köy Merkez                                                                               
E-MA?L: bulten@ana-dolu.com
www.ana-dolu.com www.dogaldogumklinigi.com

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.