Hamilelik Kamp?-Hipnozla Do?um Kursu

?stanbul‘da,do?uma haz?rl?k için kat?labilece?iniz birkaç kurs var.?imdi size duyurusunu yapaca??m kurs,Oto Hipnoz ve Eft tekniklerini birle?tirerek,anne adaylar?n?n do?um korkular?n? temizlemelerini ve do?umlar?n?n hakimiyetini ellerine almalar?n? hedefliyor.Dr. Ay?e Duman?’?n haz?rlad??? e?itime kat?lan anneler, kendi kendilerine hipnoz(oto hipnoz)uygulayarak normal do?umu,do?al, a?r?s?z son derece keyifle ya?arlar.

??te kurs hakk?ndaki bilgiler…

 Dr. Ay?e Duman ?le SEVG? DOLU B?R PAKET; HAM?LEL?K KAMPI
11.12.?ubat 2012 Sevginizin ürünü ve sevgilinize…

Hipnoz; öze dönü?, içsel bir yolculuk, fark?ndal???m?z? artt?r?p
özgürle?mek olarak da tan?mland???nda do?umdaki faydalar? çok daha iyi anla??labilir.
Zira do?umu a?r?l? hale getiren, zorla?t?ran hatta bazen
imkâns?zla?t?ran nedenlerin en ba??nda, do?umun do?all???ndan uzakla??p t?bbi bir müdahale gerektiren süreç olarak de?erlendirmek, anne aday?n?n a?r? beklentisiyle korkup gerilmesi ve tüm bedeniyle birlikte do?um kanal? kaslar?n? kasmas? gelmektedir.
Do?um sürecinde rahim kaslar? istemsiz kas?l?r. Aynen kalp kas? gibi.Tüm ömrümüz boyunca kalbimiz çal???rken a?r? hissetmedi?imiz, ba??r?p ça??rmad???m?za göre do?umdaki kas?lmalarda a?r? hissetmek (t?bbi bir problem yoksa)negatif ?artlanmadan ba?ka bir ?ey de?ildir.
Biz negatif hipnozlar?n?z? bozarak,sizin için en özel an olan do?umun tad?n? ç?karman?z? hedefliyoruz.
Do?umda hipnoz uygulamalar? Amerikan T?p Birli?i taraf?ndan kabul edilmi? bir yöntemdir. Kendi kendine hipnoz (oto hipnoz) sayesinde normal do?um, do?al, a?r?s?z keyifli bir olay olarak ya?an?r.Bu amaçla hamile annelere destek olmak; do?uma haz?rl?k, do?um esnas?nda bilinmesi gerekenleri payla?abilmek amac?yla “HAM?LEL?K
KAMPI” ad?yla bir aktivite planlam?? bulunuyoruz.
Bu özel döneminizi a?r?s?z ve keyifle geçirebilmeniz için otohipnoz teknikleri, rahat bir lo?usal?k dönemi, eni ya?ant?n?za h?zl? bir uyum gösterebilme, sa?l?kl? ve kolay bir hamilelik -do?um süresince bilmeniz ve yapmam?z gereken her konuyu bu hamile kamp?nda siz anneler ile payla?may? hedefliyoruz.

Kamp do?umla ilgili kararlara sa?l?kl? ve bilinçli bir ?ekilde sizi haz?rlayarak, do?um sürecinizi ?ölene çevirmenizi sa?layacak.Bu ?öleni ailecek payla?mak ad?na babalar? da bekliyoruz.

Kurs Program?
1.GÜN 11?ubat 2012 Cumartesi Saat: 11.00-18.001) Hamilelik Fark?ndal???n?n Olu?turulmas?(Video Görüntüleri ?le)
2) Hamilelikte Ortaya Ç?kan Kayg? Bozukluklar?n?n E.F.T ?le Giderilmesi
3) ?majinasyonla Hamilelik Mucizesini Ke?fetme
4) Do?umda Neden A?r? Olur? Negatif Hipnozlar?m?zdan kurtulma
5) Bedenimizin Do?uma Haz?rlanmas?(Nefes Egzersizleri)Önemi Ve Ö?retilmesi
2.GÜN 12 ?ubat 2012 Pazar Saat:10.00-17.001) Enerji Egzersizleri ?le Güne Ba?lama
2) Otohipnozla Do?uma Haz?rlanma
3) Do?um Bedende Nas?l ??ler
4) a)A?r?s?z Do?uma Haz?rl?k(Hipnotik Teknikler)
   b)?majinasyon ?le Do?umu ?ölene Çevirme Çal??mas?
5) Mutlu Lohusal?k ?çin Hipnoz

NOT: Hamilelik Kamp?m?z 10 çift ile s?n?rl? oldu?undan ön kay?t
yapt?rman?z gerekmektedir.
DETAYLI B?LG? VE KAYIT ?Ç?N: 0 533 613 32 30
YER: Beyaz Bahçe Butik Otel – Polonezköy
ADRES: Cumhuriyet Köy Merkez
E-MA?L:
www.anadoluhamileakademi@gmail.com
www.ana-dolu.com
www.dogaldogumklinigi.com

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.