Hamilelikte Pilates

Hamilelikte Pilates

Pilates esneme hareketleri de içerdi?inden sizi oldukça rahatlat?r.

Merhaba muhte?em bir cuma gecesi ben ve kedim tosun eve dolan ve maç seyreden erkeklerden kaç?p kendimizi odam?za kapatt?k:) Tealight?m?za biraz gül esans? damlatt?k,yata??m?z?n bir bölümünü abur cuburla doldurduk ve birazdan film seyretmeye ba?layaca??z.
Ama ben dü?ündüm filme ba?lamadan “hamilelikte pilates” yaz?m? bloguma koyay?m. Gerçi bu yaz?y? bir süre önce, ders verdi?im Body Arts Pilates Studyosunun hamilelik sayfas? için yazm??t?m, simdi burada da payla?mak istedim. Bu arada bugün stüdyomuzun bir bebe?i daha oldu.
Nilgün Han?m’a sevgiler, öpücükler, ailelerine yeni kat?lan bebekleriyle çok uzun ve mutlu y?llar diliyorum :o)


??te yaz?m;
Gebelik kad?n?n fiziksel, hormonal ve psikolojik aç?dan birçok de?i?iklik ya?ad??? uzun bir süreçtir. Gebelikte salg?lanan baz? hormonlar ve büyüyen bebe?in a??rl???, annenin kas ve iskelet sisteminde birtak?m de?i?iklikler yarat?r. Annede bel ve s?rt a?r?lar? görülebilir, ba? dokusu gev?er, eklemler kolay yaralanabilir, özellikle el ve ayak bileklerinde olu?an ödem, karpal tünel ve tarsal tünel sendromuna neden olabilir. Hamilelik boyunca bebe?in a??rl???n?n rahime yapt??? bas? ve yer çekiminin etkisiyle pelvis taban? yakla??k 2.5 cm a?a??ya çöker. Pelvik taban kaslar?ndaki bu sarkma anne aday?na idrar kaç?rma gibi ya?am kalitesini dü?üren daha birçok s?k?nt? ya?atabilir.K?sacas? güçlü pelvik taban kaslar?, do?um s?ras?nda ve sonras?nda anne adaylar? için büyük önem ta??r. Pilateste bu kaslar? kuvvetlendirmek için yap?lacak en do?ru ve güvenli egzersizleri içerir.


P?LATES YAPAN ANNE ADAYLARI;
Do?um s?ras?nda rahat ?k?narak rahat bir do?um gerçekle?tirirler.
Do?um s?ras?nda olu?an y?rt?klar azal?r.
Gebelikte ve sonras?nda olu?an idrar kaç?rma problemleri ortadan kalkar.
Do?um sonras? uterus çok daha kolay toparlan?r.
Pilates gebelikte görünen, haz?ms?zl?k ve ödem gibi sorunlar?n azalmas?na yard?mc? olur.
?çerdi?i nefes egzersizi sayesinde hem gev?eyen ve uzayan kar?n kaslar?n?n çok daha çabuk güçlenip, toparlanmas?n? sa?larken annenin, gebelik sürecinde ya?ad??? duygusal dalgalanmalardan daha az etkilenmesine sebep olur.
Anne aday?, yapt??? egzersiz sayesinde uykuya daha çabuk dalar, gününü zinde ve motive ?ekilde geçirir.
Cinsel ya?am?n do?um sonras? normale dönmesini kolayla?t?r?r.
Hormonlar?n etkisiyle zay?flayan gö?üs kaslar?n?n kuvvetlenmesini sa?lar.
Egzersiz s?ras?nda zihinsel fark?ndal??? ve anda kalmay? sa?lad??? için pilates, ki?iye mental olarak rahatlama sa?lar.
Ayr?ca, yap?lan ara?t?rmalarda, hamilelik sürecinde egzersiz yapan annelerin bebeklerinin otonom fonksiyonlar?, egzersiz yapmayanlara göre daha iyi çal??t??? kan?tlanm??t?r.(Otonom sinir sistemi vücut kalp at???, nefes alma organlar?, iç organ fonksiyonlar? gibi istem d??? fonksiyonlar? kontrol eder)


HAM?LEL?KTE P?LATESE NE ZAMAN BA?LAMALI?
Hamilelikte pilatese doktorunuz izin verdi?i sürece, gebeli?in 12 ve 16. haftas? aras?nda ba?lanabilir, ortalama olarak haftada 2 veya 3 defa do?umunuza kadar güvenle devam edebilir, hamileli?inizi daha mutlu ve konforlu hale getirebilirsiniz:)


HAM?LEL?K DÖNEM?NDE K?MLERE P?LATES ÖNER?LMEZ?
Erken do?um riski ta??yanlar.
Vajinal kanamas? olanlar.
Erken memran rüptürü olanlar.
Hipertansiyon gibi t?bbi problemi olan gebelerin ,doktorlar?n?n görü?ünü almas? önerilir.
KAS VE ?SKELET S?STEM? PROBLEM? OLAN GEBELER VE LO?USALARDA P?LATES?N YARARLARI
Skolyoz, ilerlemi? omurga e?rilikleri, f?t?k, kas problemleri, do?u?tan kalça ç?k??? gibi rahats?zl?klar? olan gebelerin ,hamilelik süreçlerinde ve sonras?nda vücutlar?nda hissettikleri ?ikayetleri artabilir. Pilates egzersizleri düzenli olarak yap?ld???nda iskelet ve kas sisteminde büyük de?i?iklikler sa?lar, anne adaylar?n?n rahats?zl?klar?ndan dolay? hissettikleri a?r?lar?n azalmas?na yard?mc? olur. Asl?nda bu tip problemleri olan ki?iler, hamilelik öncesi pilates egzersizlerine ba?lay?p vücutlar?n? hamilelik süresince ya?ayacaklar? fiziksel de?i?ime haz?rlamalar? gerekir.
Pilates, hamileler için çok güvenli bir egzersizdir. Tüm vücudu dengeli bir ?ekilde çal??t?r?rken, gebelik boyunca annenin de?i?en anatomisine göre egzersiz modifikasyonlar? içerir.
K?sacas? pilates, konusunda uzman bir e?itmenle yap?ld???nda gebelik s?ras? ve sonras?nda yapaca??n?z en güvenli ve vücudunuz için yararl? bir egzersizdir:))


PINAR TEZCAN
Hamileli?imin 3.ay?nda pilatese ba?lad?m. Daha önce de pilates yap?yordum ruh ve fizik olarak beni çok tatmin eden bir spor. Hamile pilatesi konusunda çok ara?t?rma yapt?m ve Baps’ta Özge hocayla çal??maya ba?lad?k. 8.aya kadar beraber çal??t?k onun pozitif enerjisi ve profesyonelli?i sayesinde harika bir hamilelik geçirdim. Bel a?r?m ve kramplar benden uzak durdular .Çok kolay bir normal do?um gerçekle?tirdim ve yapt???m pilatesin faydalar?n? do?umdan sonra da gördüm. Tekrar hamileyim ve Baps ailesine kat?lmay? dü?ünüyorum bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. TE?EKKÜRLER BAPS A?LES?.


SERVET DO?AN BAYDAR
“Hamile pilatesi yapmaya karar verdi?imde bir arkada??m?n tavsiyesi üzerine tan??t?m Baps ile. Çok memnundu ve do?umuna günler kala bile yapmaya devam ediyordu. Hamileli?imin son 3 ay?n? Baps’ta pilates yaparak geçirdim. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak kendimi yenilenmi? ve zinde hissediyordum. O kadar iyi geliyordu ki, haftada 4 bazen 5 gün çal???yorduk Özge Hoca ile..Do?umuma günler kala bana da herkes çok sa?l?kl? göründü?ümü söylüyordu. Ben de öyle hissediyordum. Bunu size borçluydum Baps..?yi ki vars?n?z…”


DEN?Z BAYEL FEY?ZO?LU
Hamileli?imin 3. ay?n? doldurdu?umda doktorumun da iznini alarak bir pilates stüdyosu aray???na girdim. Daha önce pilates yapmam??t?m, ancak etraf?mdaki birçok ki?i özellikle hamilelik dönemindeki faydalar?ndan bahsediyordu. Baps’? internetten tesadüfen buldum, mekan? ziyarete gittim ve Özge Hoca ile tan??t?m. Hemen derslere ba?lad?k, do?umuma son 10 gün kalana kadar da derslere düzenli olarak devam ettik. Özge Hoca’n?n pozitif enerjisi , dikkati, özeni, e?itimi ve deneyimi (tüm ekip ayn? ?ekilde) sayesinde pilatesten çok fayda sa?lad?m. S?rt, bel a?r?s? çekmedim, en a??r dönemlerimde bile ko?a ko?a keyifle derslere gittim. Normal do?um yapt?m ve k?sa sürede vücudum toparland?. ?u an bebe?im 5 ayl?k, son bir ayd?r yine derslere ba?lad?k, art?k hayat?mdan pilatesi ç?kartmay? dü?ünmüyorum.


AY?EGÜL ÇA?ATAY
Hamileli?imin 8 buçuk ay?na kadar pilatese devam ettim k?z?m do?duktan 55 gün sonra tekrar pilatese ba?lad?m, hem hamileli?im esnas?nda bel ve s?rt a?r?lar?m tamamen ortadan kalkt? hem de do?um sonras?nda toparlanma sürecinde pilates benim en büyük kurtar?c?m oldu.


VERDA AK AKKOYUNLU
“3 ayl?k hamileli?imden, do?um yapt???m güne kadar haftada 3 kere Baps’ta Özge ile çal??t?m. Hem hamilelik pilatesi ile ilgili çok bilgili, hem de çok dikkatlilerdi. Do?ru ?ekilde yapm?? oldu?um pilatesin gerek ald???m kilolara ra?men hamileli?imin rahat geçmesinde (ruhen ve fiziken), gerek do?al do?umumun kolay olmas?ndaki en büyük etkenlerden biri oldu?unu dü?ünüyorum. Baps’?, o güler yüzlü, ne?eli, pozitif ve do?ru bilgi ve ekipmanlara sahip ekibini her hamile kad?na öneririm. Baps’a da çok te?ekkür ederim.


EDA TOKCAN
Her kad?n?n ya?amas? gereken en özel duyguyu ben bilinçli de ya?ad???ma inan?yorum. Öncesinde de pilates yapt???m için vücudumu haz?rlam??t?m ama hamilelikte yapt???m pilatesten bu kadar iyi sonuç alaca??m? dü?ünmüyordum…Nefes tekniklerinin ve ufak tefek a?r?lar?m?n her seans sonras? daha iyi ye gitti?ini hissetmek muhte?emdi . Herkese tavsiye ediyorum…

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.