Hamilelikte Sigaran?n Zararlar?

Sigaran?zdan içinize çekti?iniz her nefes,akci?er yoluyla kan dola??m?n?za geçer,kan?n?zdaki oksijen azal?r,karbonmonoksit artar.Nikotin kan bas?nc?n?z?,kalp h?z?n?z? artt?r?r,kan damarlar?n?z daralt?r.Tüm bu olan biten,vücudunuzu özellikle kalbinizi büyük strese sokar.
Sigara içmek zamanla vücudunuza kal?c? hasarlar vermeye ba?lar.Ba????kl?k sisteminizi çökertmeye,akci?erlerinizi harap etmeye,arterlerinizi kal?nla?t?rmaya,ve ayaklar?n?za giden kan ak???n? azaltmaya ba?lar.
Sigara ?çmek Hangi Hastal?klara Neden Olur?
Sigara akci?er kanseri,kalp hastal?klar?,inme,amfizem,kronik bron?ite neden olur.Sigara içmek ayn? zamanda g?rtlak,bo?az a??z,dudak,dil,burun,burun-sinüs,g?rtlak,yemek borusu,pankreas,mide,böbrek,mesane,üreter,serviks ve kemik ili?i kanserine neden olur.
Sigara bacak kemik yo?unlu?u,kalça k?r???,di? eti hastal?klar?,peptik ülser,körlük ve damar hastal?klar?na neden olur.
Sigaran?n yol açt??? rahats?zl?klar uzun süreli ve a?r?l?d?r.Sigara içen insanlar?n erken ölüm riski çok yüksektir.

Hamileyken Sigara ?çerseniz  
E?er hamileyken sigara içerseniz,içti?iniz sigaradaki karbonmonoksit ve nikotin kombinasyonu sayesinde,bebe?iniz geli?imi için gerekli olan oksijen ve besinleri yeterli miktarda alamaz.
?çinize çekti?iniz duman bebe?inizin kalbi üzerinde stres yarat?r ve akci?erlerinin geli?imini etkiler.
Sigara içen gebelerin dü?ük yapma riski,zor bir do?um,birçok sa?l?k sorununa kar?? savunmas?z,dü?ük kiloda bir bebek dünyaya getirmeleri muhtemeldir.
Annesinin karn?nda sigara içen bir bebe?in do?umda ya da k?sa süre sonra hayat?n? kaybetme riski yüksektir.
E?er hamile kalmadan birkaç ay önce sigara içmeyi b?rak?rsan?z do?acak bebe?iniz,hiç sigara içmeyen bir annenin bebe?iyle ayn? kiloda olacakt?r.Ayr?ca erken do?um ve di?er gebelik komplikasyonlar? oldukça azalacakt?r.
Siz Sigara ?çerken Bebe?inize Neler Olur?
Göbek kordunu bebe?inizi hayata ba?lar.Bu kordon sayesinde bebe?iniz geli?mesi için gerekli besinleri ve oksijeni al?r.Sigaran?zdan çekti?iniz her nefesten bebe?inizde pay?n? al?r.?çinize çekti?iniz bütün zehir,göbek kordunu arac?l???yla bebe?inize geçer.
Nikotin hem sizin,hem de bebe?inizin kalp at???n? h?zland?r?r.Kan damarlar?n?zda darald??? için göbek kordonundan bebe?e giden kan ak??? azal?r.Tüm bunlar yüzünden bebe?iniz ihtiyac? olan besinleri ve oksijeni alamaz.
Bebe?iniz do?umdan sonra alaca?? nefesler için,do?madan önce gö?üs kaslar?yla egzersizler yapar.Nikotin bu solunum hareketlerini azalt?r.
Yani k?saca içti?iniz sigaradaki tüm zehirler bebe?inize direk olarak etki eder.
Sigara ani bebek ölümlerinin en önemli nedenidir.
Ayr?ca,dü?ük yapma riskini artt?r?r.
Do?um s?ras?nda komplikasyon riskini art?r?r.
Enfeksiyon ve di?er sa?l?k sorunlar?na aç?k,dü?ük kiloda bebek do?umu riskini artt?r?r.
Bebeklerin do?umda ya da hemen sonra ölme riskini art?r?r.


Kaynak:http://www.bellybelly.com.au/pregnancy/smoking-and-pregnancy


Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Kategoriler: Genel Etiketler: .

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.