HypnoBirthing Mongan Yöntemi-Yeni Kitap

??te size yeni bir kitap önerisi.Hypnobirthing metodu Türkçe olarak kitapç?lar?m?zda yerini ald?.Do?umla ilgili yeni bir kitap gördü?üm zaman gerçekten çok seviniyorum.Sizlerinde ilgisini çekece?ini dü?ündüm ve payla?mak istedim.
“Çocuk do?urmak korkulacak bir?ey de?ildir,hayat?n do?al ifadesidir.Bu kitapta Marie Mongan ac?n?n,do?umun do?al bir e?likçisi oldu?u efsanesini çürütüyor.Bedenimizi gergin ve kapal? tutan korkuyu serbest b?rakt???m?z zaman nazik do?umu ya?ayaca??m?z? kan?tl?yor…”
(Tan?t?m bülteninden.)

Hypnobirthing nedir?
Anne adaylar?n?n,do?umda oto hipnoz tekni?iyle kendini rahatlatarak korkular?ndan ar?nmas?n? ve a?r?s?z bir do?um yapmas?n? hedefleyen do?um felsefesi.

  • Rahat  ve a?r?s?z biçimde do?al do?um yapmay? ba?armak için kullan?lan zihinsel bir do?uma haz?rl?k program?d?r.
  • Anne bu tekni?i içselle?tirerek do?um hakk?nda kendi bilinçalt?na yer etmi? korkular? bir kenara b?rak?p, kendine, bedenine ve bebe?ine güven duymay? ö?renir. 
  • Bu güven duygusu ile olu?an zihinsel rahatlama sayesinde, anne do?um öncesinde ve s?ras?nda  bedenini tamam?yla gev?etir, böylece a?r?s?z bir biçimde rahat bir do?al do?um yapmay? ba?ar?r.

Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.