Orgazmik doğum

Geçtiğimiz haftasonu uzun zamandır merak ettiğim, aslında neyle karşılaşacağımı, ne öğreneceğimi tam olarak bilmeden gittiğim bir çalışmaya katıldım. İnanna Kadın Farkındalık Merkezi’nde geçirdiğim iki günün sonundaysa önce kendim ve sonra destek olacağım kadınlar için kalbim ilhamla doldu. Eğitmenimiz Ayala Elisha...

Tekme Tokat Cumhuriyeti

“….. Felaketi duyduktan sonra olu?turulan kriz masas?na yard?m etmek için müracat ettim, beni so?uk hava deposuna yollad?lar. Orada benim gibi gönüllü ve Sa?l?k Bakanl???’ndan resmi görevli insanlar vard?. Ba?l?ca i?imiz ölen i?çilerin kay?tlar?n? tutmakt?. Ölen insanlar ambulanslarla buraya getiriliyor, arkada?lar?m?z...

Kalbim uyan?k

Yürüyorum, ?l?k rüzgar esiyor. Güne? ?s?t?yor ama ac?tm?yor. Kocaman a?açlar?n yan?ndan geçiyorum. Gözüm hep en büyük gövdeli olana tak?l?yor. Köklerinin topra?a nas?l da doland???n?, ne kadar derinlere ula?t???n? dü?ünüyorum. A?ac? bir bütün olarak hayal etmeye çal???yorum. Her ?eye ra?men “Ben...